รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๔๐๐๒ - วัดทรงธรรม
ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 118 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิรภพดามาพงษ์ญาณเมธีวัดไพชยนต์พลเสพย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
2พระอนุภาพภูมิชัยชยานนฺโทวัดไพชยนต์พลเสพย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
3พระก่อการดีเจริญมนุญฺโญวัดไพชยนต์พลเสพย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
4พระวิญญูจรูญจิรขจรสมฺมาทสฺสีวัดไพชยนต์พลเสพย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
5พระธันธวัชประภารัตน์ชยาภิรโตวัดไพชยนต์พลเสพย์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
6พระมิรินทร์แจ่มแจ้งมิลินฺโทวัดโปรดเกศเชษฐารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
7พระราชัณย์ยิ้มเอี่ยมทสฺสนพโลวัดโปรดเกศเชษฐารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
8พระกฤษณรักษ์ทองประกอบฐิตเมโธวัดโปรดเกศเชษฐารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
9พระอดิศรศรีงามผ่องเตชธมฺโมวัดโปรดเกศเชษฐารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
10สามเณรบญล้อมกันยะวงหา-วัดโปรดเกศเชษฐารามคณะจังหวัดสมุทรปราการ
11พระพิทยาแสนนางชนธีรปญฺโญวัดกลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
12พระไพโรจน์เนตรสว่างเตชพโลวัดกลางสวนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
13พระไพศาลสุริยะสารสุธมฺโมวัดกลางสวนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
14พระณรงค์ฤทธิเรืองอธิวโรวัดคันลัดคณะจังหวัดสมุทรปราการ
15พระฐิติพันธุ์ไชยนันท์สุขิโตวัดคันลัดคณะจังหวัดสมุทรปราการ
16พระสัญชัยวงศ์บุญมากสญฺชโยวัดคันลัดคณะจังหวัดสมุทรปราการ
17พระสมจิตรจำปาสอนโชติวโรวัดครุในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
18พระอภิเดชเดชดำรงกิตฺติภทฺโทวัดครุในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
19สามเณรธนทัตพึ่งบุญ ณ อยุธยา-วัดครุในคณะจังหวัดสมุทรปราการ
20พระพลบุตรโพธิ์สังข์อตฺตสาโรวัดครุนอกคณะจังหวัดสมุทรปราการ
21พระกรวัฒน์เหมือนทัพกรวฺฒฑโนวัดครุนอกคณะจังหวัดสมุทรปราการ
22พระกำพลเข็มพิลาสุภวํโสวัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
23พระสมพงษ์บุญปลอดสมงฺคิโกวัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์คณะจังหวัดสมุทรปราการ
24พระกฤษฎากล่ำดิษฐกุสลธมฺโมวัดชมนิมิตรคณะจังหวัดสมุทรปราการ
25พระธนากรศรอินทร์ธนากโรวัดชมนิมิตรคณะจังหวัดสมุทรปราการ
26พระกรกชบุญเจริญนนฺทปญฺโญวัดชังเรืองคณะจังหวัดสมุทรปราการ
27พระสมชายมีประเสริฐฐานวโรวัดชังเรืองคณะจังหวัดสมุทรปราการ
28พระทศพลเดชดีจารุวํโสวัดชังเรืองคณะจังหวัดสมุทรปราการ
29พระบำเพ็ญมั่งมีปริปุณฺโณวัดชังเรืองคณะจังหวัดสมุทรปราการ
30พระธนาเดชนุชสโตธนเตโชวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
31พระอำนวยคงพุ่มถิรธมฺโมวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
32พระสมศักดิ์หลีเกษมอคฺครธมฺโมวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
33สามเณรภูศรันย์เงินจันทร์-วัดท้องคุ้งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
34พระอำนวยชัยเสนาพันธ์สุขิโตวัดบางพึ่งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
35พระวิชัยเนยคำวีรปญฺโญวัดบางพึ่งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
36พระสัญชัยทองสง่าธีรปญฺโญวัดบางพึ่งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
37สามเณรคณิสศรพรรคทิง-วัดบางพึ่งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
38สามเณรศิวากรณ์บุญภา-วัดบางพึ่งคณะจังหวัดสมุทรปราการ
39พระบรรดิษฐ์บุญประดิษฐ์ฐานวโรวัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
40พระประจวบวงษ์ยะลาสิริปญฺโญวัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
41พระพชรพลรอยบุญเมตฺตสโยวัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
42พระวีรพงษ์ยะวาวงศ์กิตติปญฺโญวัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
43พระสรเภชญแตงแจ้ปญฺญาวชิโรวัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
44พระอธิวัฒน์แฉ่งสุวรรณฐานกโรวัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
45สามเณรวีรภัทรสุมาลี-วัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
46สามเณรกฤษดาประเสริฐสังข์-วัดบางกระเจ้ากลางคณะจังหวัดสมุทรปราการ
47พระณัฐชพนมะลิรัตน์ขนฺติพโลวัดบางกอบัวคณะจังหวัดสมุทรปราการ
48พระรุ่งโรจน์พัฒนพัฒนานนท์กลฺยาโณวัดบางน้ำผึ้งนอกคณะจังหวัดสมุทรปราการ
49พระนทีพวงกุหลาบสนฺติกโรวัดบางน้ำผึ้งนอกคณะจังหวัดสมุทรปราการ
50พระพฤกษ์ระย้าสนฺตจิตฺโตวัดบางน้ำผึ้งนอกคณะจังหวัดสมุทรปราการ