รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๗ - วัดบึงบาประภาสะวัต
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญชูสวยสุขธมฺมพโลวัดเจริญบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระพัฒนภูมิเรืองนิยมจิรวฑฺฒโณวัดเจริญบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสหรัฐสวยสุขสนฺติกโรวัดเจริญบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสุเมธคงคาคูลสุธีโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระเอนกสมบูรณ์อรุโณวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรใจสิงห์อ่อนสนิทวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจงกลคมพานิชผลบุญฺโญวัดโปรยฝนคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระรัฐภูมิโลมาธรธมฺมวโรวัดโปรยฝนคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระจงรักแซ่ตั้งจกฺกธมฺโมวัดโปรยฝนคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระวรวุฒิสีหะบุตรยุตฺตธมฺโมวัดโปรยฝนคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระยุทธนากลิ่นเกษรฐิติโกวัดโปรยฝนคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระวรวุฒิชูใจเตชวโรวัดคลองเก้าคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระนพพลสรีคำพาอภสฺสโรวัดคลองเก้าคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระกันปภพศรีจันทร์อ่อนฐิตมโนวัดคลองเก้าคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระศุภกรณ์พรมเทศพรหฺมวโรวัดบึงบอนคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระชัยวัฒน์เฉลยสุขอภิชาโนวัดบึงบอนคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระปุรเชษฐ์มีสมัยปุริตสีโลวัดบึงบอนคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสรวิศมะเฟืองเตชวณฺโณวัดศรีสโมสรคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพีรฉัตรแตงแก้วจารุวณฺโณวัดศรีสโมสรคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระณัฐวุฒิอำพันภาคยสปาโลวัดศรีสโมสรคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระวิเชียรกลีอิ่มชาตวีโรวัดสอนดีศรีเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสุริยาบัวทรัพย์ฐานวโรวัดสอนดีศรีเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระธนนท์จันทร์วงศ์ชยานนฺโทวัดพวงแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระวิเชษฐ์รุ่งแสงพุทฺธิสาโรวัดธรรมราษฎร์เจริญผลคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระนพเก้าบุญเที่ยงกตสาโรวัดธรรมราษฎร์เจริญผลคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพรเทพสุขสว่างกนฺตผโลวัดธรรมราษฎร์เจริญผลคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระประทีปมาโนชจนฺทโกวัดปทุมนายกคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระวีระชนวงษ์โคกสูงธมฺมวโรวัดนพรัตนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสมปองเขียวเฉกนิลสมปญฺโญวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระโกวิทพรมพานโกวิโทวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระจักรรินทร์จันทร์ศิริจกฺกวโรวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระอิทธิพรพุฒซ้อนอิทฺธิพโลวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระขจรศักดิ์โชคชัยขนฺติโกวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระนพกรขำวิลัยนวกโรวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระมนตรีทิพณีย์หิตกาโมวัดสุนทริการามคณะจังหวัดปทุมธานี