รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๖ - วัดเขียนเขต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติติบรรณ์ฐานจาโรวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรเอกพจน์จิตต์วารีวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรนิภัทร์เพชรคงวัดเขียนเขตคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระณัฐพลมหาโคตรกุสโลวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระโสธรเมรัตน์อภินนฺโทวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระกิตติเหมือนวงษ์กนฺตสาโรวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพยามดำริเวชปญญาวโรวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระชนะพายัพธีรปญฺโญวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสมชายรอดอ่อนจนฺทโชโตวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรสำลิตรศรีษะเสือวัดขุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระปารเมศมุ่งอ้อมกลางปภสฺสโรวัดคลองหนึ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระนัฒพลอรุณรัศมีกิตฺติภทฺโทวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระบอยเพาะบุญเทวธมฺโมวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระชาตรีมีสมมนต์ชาตวีโรวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระพุทธิพงษ์สุขเรือนฐานกโรวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระธวัชชัยโพธิกัณหะอภิวณฺโณวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระศักดิ์ชัยเกิดอำพรพุทฺธสโรวัดนาบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระวิรุตติ์ศิลาชัยวิริยธโรวัดพิชิตปิตยารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเศษรฐีลมูลเกตุปภากโรวัดสระบัวคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสุรศักดิ์อรุณศรีสุทฺธสีโลวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระอมรเทพกันพ่วงอมโรวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสัญญารุ่งเช้าเตชโชโตวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
23พระกาญฑ์พานิชเจริญสิริธโรวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระรัชชากรพูลพาณิชย์ยโสธโรวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระวริทธิ์พานเข็มวชิรญาโณวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรณัฐวุฒิแสนศรีวัดแสงสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระสิทธิชาติพุทธแสนอภินนฺโทวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรยิ่งยศรอดหนูวัดอัยยิการามคณะจังหวัดปทุมธานี