รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 51 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระณรงค์มาคุ้มปภากโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
52พระศุภชัยไพเราะห์ปญฺญาวโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
53พระชยุตฮ่ำสมบุญปญฺญาธิยุตฺโตวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
54พระวิศูตรยิ้มถนอมถิรธมฺโมวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
55พระโปร่งพุ่มไสวปภากโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
56พระภูธเนตมาประดิษฐฐานวโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
57พระกนกนพภู่ใหม่กนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
58พระสมศักดิ์สุขจินดาจิรวฑฺฒโนวัดอดิศรคณะจังหวัดปทุมธานี
59พระวีระคุณะดอยวีรคุโณวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
60พระพิสิษฐ์โสภาคดิษฐพงษ์สุจิตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
61พระจตุวัฒน์ผ่องใสจิรวฑฺฒโนวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
62พระศกรโสมาภากิตฺติคุตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
63พระสาคินทรัพย์ประสมสามตฺถิโกวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
64พระธีธัชบุบผาวาสน์จนฺทิโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
65พระไกรเดชคำฝึกฝนสีลสํวโรวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
66พระอาทรอู่ผลเจริญสุจิณฺโณวัดชัยมังคลารามคณะจังหวัดปทุมธานี
67พระทรงศักดิ์ยอดเพ็ชร์จิตฺตกาโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
68พระศักดิ์ศรีสุนทรารักษ์ธมฺมสโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
69พระอนุชาอยู่สุขสิริคุตฺโตวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
70พระวิโรจน์บุญญานนท์ถิรคุโณวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
71พระนฤเบศน์แก้วคล้ายอติภทฺโทวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี