รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระพีรพงศ์อภิชัยวรสกุลฐานวุธโธวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรอภิชาติกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระพรเทพทรัพย์ประเสริฐเขมนนฺโทวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพันจ่าอากาศเอกอัครวุธศรีอุทธาสุจิตฺโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระฟ้าใสเล่าสัมนนฺทโกวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระธัญพิสิษฐ์ควรคนองเจตนาสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสังคมสาริศรีอภินนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระอำนวยอินธิราชเตชวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระต้อมโชคเผ่าอำไพฐานวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระภัครพงศ์พงษ์พานิชถามพโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระอัฉริยะทองรอดวรสทฺโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระจ่าอากาศเอกวริศร์ไทยประเสริฐฐิตเมโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจิรเมธนุ่มสุขอินฺทปญฺโญวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระศิริภพภมรอุปคุตฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระภูวนาทอ่วมบัวทองปิยธมฺโมวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระนพนนท์เผือกเชาไวยขนฺติธมฺโมวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระโชคชัยเทพบุตรติขิโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระจรุงโรจน์โสลียติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระยงค์ประเสริฐจินดานภาพรปริสุทฺโธวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระจักรพันธ์ห้อยหวลกิตฺติธโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเสกสรรค์สุขประเสริฐสุขิโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระรุ่งเรืองถนอมชื่อสุเมโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระประกิจแจ่มจันทร์ศรีธมฺมสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระชายเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระอาทิตย์หงษ์สิริสุขอธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระเพิ่มศักดิ์มาเปี่ยมปญฺญาวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสังเวียนเทพพันฐานกโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
37พระณัฐชัยเรืองสมบูรณ์ฐิตปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรอธิปบุญศรี-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
39สามเณรสราวุธภู่พวง-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระสันติหุ่นประดิษฐ์ธมฺมจาโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวัฒนาแจ่มประเสริฐกิตฺติโสภโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระคงกะพันธ์แจ่มประเสริฐสุขวฑฺฒโกวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระพุฒอินสุวรรณจิตฺตจิตฺโตวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระธิเบสโยคะสัยจารุธมฺโมวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระโปร่งพุ่มไสวปภากโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระภูธเนตมาประดิษฐฐานวโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระกนกนพภู่ใหม่กนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระปฏิการกนกศิริมาฐิตธมฺโมวัดนาป่าพงคณะจังหวัดปทุมธานี