รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศกรโสมาภากิตฺติคุตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสมศักดิ์สุขจินดาจิรวฑฺฒโนวัดอดิศรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสนโพธิ์สูงธมฺมโชโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระศุภชัยไพเราะห์ปญฺญาวโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระศิริภพภมรอุปคุตฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระศักดิ์ศรีสุนทรารักษ์ธมฺมสโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรสราวุธภู่พวง-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระวีระคุณะดอยวีรคุโณวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระวิโรจน์บุญญานนท์ถิรคุโณวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระวิศูตรยิ้มถนอมถิรธมฺโมวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระวัฒนาแจ่มประเสริฐกิตฺติโสภโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจ่าอากาศเอกวริศร์ไทยประเสริฐฐิตเมโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระอัฉริยะทองรอดวรสทฺโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระไกรเดชคำฝึกฝนสีลสํวโรวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระโปร่งพุ่มไสวปภากโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระโชคชัยเทพบุตรติขิโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระเสกสรรค์สุขประเสริฐสุขิโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเพิ่มศักดิ์มาเปี่ยมปญฺญาวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระอำนวยอินธิราชเตชวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอาทิตย์หงษ์สิริสุขอธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอาทรอู่ผลเจริญสุจิณฺโณวัดชัยมังคลารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระพันจ่าอากาศเอกอัครวุธศรีอุทธาสุจิตฺโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรอภิชาติกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระอนุชาอยู่สุขสิริคุตฺโตวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรอธิปบุญศรี-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสาคินทรัพย์ประสมสามตฺถิโกวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสันติหุ่นประดิษฐ์ธมฺมจาโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสังเวียนเทพพันฐานกโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสังคมสาริศรีอภินนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระธิเบสโยคะสัยจารุธมฺโมวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธัญพิสิษฐ์ควรคนองเจตนาสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระทรงศักดิ์ยอดเพ็ชร์จิตฺตกาโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
42พระต้อมโชคเผ่าอำไพฐานวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระณัฐชัยเรืองสมบูรณ์ฐิตปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณรงค์มาคุ้มปภากโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระชายเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระธีธัชบุบผาวาสน์จนฺทิโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระชยุตฮ่ำสมบุญปญฺญาธิยุตฺโตวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรฉัตรเฉลิมบุญเวียง-วัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระจิรเมธนุ่มสุขอินฺทปญฺโญวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
50พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี