รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิโรจน์บุญญานนท์ถิรคุโณวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสนโพธิ์สูงธมฺมโชโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระศุภชัยไพเราะห์ปญฺญาวโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
5พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระศิริภพภมรอุปคุตฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระศักดิ์ศรีสุนทรารักษ์ธมฺมสโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระศกรโสมาภากิตฺติคุตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวีระคุณะดอยวีรคุโณวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสมศักดิ์สุขจินดาจิรวฑฺฒโนวัดอดิศรคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระวิศูตรยิ้มถนอมถิรธมฺโมวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระวัฒนาแจ่มประเสริฐกิตฺติโสภโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระกนกนพภู่ใหม่กนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระรุ่งเรืองถนอมชื่อสุเมโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสังคมสาริศรีอภินนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสังเวียนเทพพันฐานกโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสันติหุ่นประดิษฐ์ธมฺมจาโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระสาคินทรัพย์ประสมสามตฺถิโกวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระอนุชาอยู่สุขสิริคุตฺโตวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระอัฉริยะทองรอดวรสทฺโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอาทรอู่ผลเจริญสุจิณฺโณวัดชัยมังคลารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอาทิตย์หงษ์สิริสุขอธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอำนวยอินธิราชเตชวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเพิ่มศักดิ์มาเปี่ยมปญฺญาวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
30พระเสกสรรค์สุขประเสริฐสุขิโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระโชคชัยเทพบุตรติขิโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระโปร่งพุ่มไสวปภากโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระไกรเดชคำฝึกฝนสีลสํวโรวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระธิเบสโยคะสัยจารุธมฺโมวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระธัญพิสิษฐ์ควรคนองเจตนาสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระยงค์ประเสริฐจินดานภาพรปริสุทฺโธวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระทรงศักดิ์ยอดเพ็ชร์จิตฺตกาโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระต้อมโชคเผ่าอำไพฐานวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณัฐชัยเรืองสมบูรณ์ฐิตปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระณรงค์มาคุ้มปภากโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
42พระชายเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระชยุตฮ่ำสมบุญปญฺญาธิยุตฺโตวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระจิรเมธนุ่มสุขอินฺทปญฺโญวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระจักรพันธ์ห้อยหวลกิตฺติธโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระจรุงโรจน์โสลียติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระจตุวัฒน์ผ่องใสจิรวฑฺฒโนวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระคงกะพันธ์แจ่มประเสริฐสุขวฑฺฒโกวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี