รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฏิการกนกศิริมาฐิตธมฺโมวัดนาป่าพงคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรอภิชาติกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระธัญพิสิษฐ์ควรคนองเจตนาสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระไกรเดชคำฝึกฝนสีลสํวโรวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระวีระคุณะดอยวีรคุโณวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระยงค์ประเสริฐจินดานภาพรปริสุทฺโธวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระรุ่งเรืองถนอมชื่อสุเมโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสาคินทรัพย์ประสมสามตฺถิโกวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระพรเทพทรัพย์ประเสริฐเขมนนฺโทวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระอัฉริยะทองรอดวรสทฺโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระจิรเมธนุ่มสุขอินฺทปญฺโญวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระวิโรจน์บุญญานนท์ถิรคุโณวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรอธิปบุญศรี-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรฉัตรเฉลิมบุญเวียง-วัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธีธัชบุบผาวาสน์จนฺทิโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระจตุวัฒน์ผ่องใสจิรวฑฺฒโนวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระภัครพงศ์พงษ์พานิชถามพโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระโปร่งพุ่มไสวปภากโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระศิริภพภมรอุปคุตฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรสราวุธภู่พวง-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระกนกนพภู่ใหม่กนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระณรงค์มาคุ้มปภากโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระภูธเนตมาประดิษฐฐานวโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระเพิ่มศักดิ์มาเปี่ยมปญฺญาวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระทรงศักดิ์ยอดเพ็ชร์จิตฺตกาโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระวิศูตรยิ้มถนอมถิรธมฺโมวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพันจ่าอากาศเอกอัครวุธศรีอุทธาสุจิตฺโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสังคมสาริศรีอภินนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสมศักดิ์สุขจินดาจิรวฑฺฒโนวัดอดิศรคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระเสกสรรค์สุขประเสริฐสุขิโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระศักดิ์ศรีสุนทรารักษ์ธมฺมสโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระอาทิตย์หงษ์สิริสุขอธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระสันติหุ่นประดิษฐ์ธมฺมจาโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระจักรพันธ์ห้อยหวลกิตฺติธโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระพีรพงศ์อภิชัยวรสกุลฐานวุธโธวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระอนุชาอยู่สุขสิริคุตฺโตวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระอำนวยอินธิราชเตชวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระพุฒอินสุวรรณจิตฺตจิตฺโตวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอาทรอู่ผลเจริญสุจิณฺโณวัดชัยมังคลารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระมานะอ่วมบัวทองขนฺติสาโรวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระภูวนาทอ่วมบัวทองปิยธมฺโมวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี