รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกนพภู่ใหม่กนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระคงกะพันธ์แจ่มประเสริฐสุขวฑฺฒโกวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระจตุวัฒน์ผ่องใสจิรวฑฺฒโนวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจรุงโรจน์โสลียติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระจักรพันธ์ห้อยหวลกิตฺติธโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจิรเมธนุ่มสุขอินฺทปญฺโญวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรฉัตรเฉลิมบุญเวียง-วัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระชยุตฮ่ำสมบุญปญฺญาธิยุตฺโตวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระชายเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระณรงค์มาคุ้มปภากโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระณัฐชัยเรืองสมบูรณ์ฐิตปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระต้อมโชคเผ่าอำไพฐานวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระทรงศักดิ์ยอดเพ็ชร์จิตฺตกาโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธัญพิสิษฐ์ควรคนองเจตนาสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธิเบสโยคะสัยจารุธมฺโมวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระธีธัชบุบผาวาสน์จนฺทิโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระนพนนท์เผือกเชาไวยขนฺติธมฺโมวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระนฤเบศน์แก้วคล้ายอติภทฺโทวัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระปฏิการกนกศิริมาฐิตธมฺโมวัดนาป่าพงคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระประกิจแจ่มจันทร์ศรีธมฺมสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระพรเทพทรัพย์ประเสริฐเขมนนฺโทวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระพิสิษฐ์โสภาคดิษฐพงษ์สุจิตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระพีรพงศ์อภิชัยวรสกุลฐานวุธโธวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระพุฒอินสุวรรณจิตฺตจิตฺโตวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระฟ้าใสเล่าสัมนนฺทโกวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระภัครพงศ์พงษ์พานิชถามพโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระภูธเนตมาประดิษฐฐานวโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระภูวนาทอ่วมบัวทองปิยธมฺโมวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระมานะอ่วมบัวทองขนฺติสาโรวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระยงค์ประเสริฐจินดานภาพรปริสุทฺโธวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระรุ่งเรืองถนอมชื่อสุเมโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระจ่าอากาศเอกวริศร์ไทยประเสริฐฐิตเมโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระวัฒนาแจ่มประเสริฐกิตฺติโสภโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวิศูตรยิ้มถนอมถิรธมฺโมวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระวิโรจน์บุญญานนท์ถิรคุโณวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระวีระคุณะดอยวีรคุโณวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระศกรโสมาภากิตฺติคุตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระศักดิ์ศรีสุนทรารักษ์ธมฺมสโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระศิริภพภมรอุปคุตฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระศุภชัยไพเราะห์ปญฺญาวโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสนโพธิ์สูงธมฺมโชโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี