รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอภิชาติกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรสราวุธภู่พวง-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรฉัตรเฉลิมบุญเวียง-วัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรอธิปบุญศรี-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
5พระกนกนพภู่ใหม่กนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระศกรโสมาภากิตฺติคุตฺโตวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจักรพันธ์ห้อยหวลกิตฺติธโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระวัฒนาแจ่มประเสริฐกิตฺติโสภโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระนพนนท์เผือกเชาไวยขนฺติธมฺโมวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระมานะอ่วมบัวทองขนฺติสาโรวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระธีธัชบุบผาวาสน์จนฺทิโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระธิเบสโยคะสัยจารุธมฺโมวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระทรงศักดิ์ยอดเพ็ชร์จิตฺตกาโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระพุฒอินสุวรรณจิตฺตจิตฺโตวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระสมศักดิ์สุขจินดาจิรวฑฺฒโนวัดอดิศรคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจตุวัฒน์ผ่องใสจิรวฑฺฒโนวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสังเวียนเทพพันฐานกโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพีรพงศ์อภิชัยวรสกุลฐานวุธโธวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระต้อมโชคเผ่าอำไพฐานวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระภูธเนตมาประดิษฐฐานวโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระปฏิการกนกศิริมาฐิตธมฺโมวัดนาป่าพงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระณัฐชัยเรืองสมบูรณ์ฐิตปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระจ่าอากาศเอกวริศร์ไทยประเสริฐฐิตเมโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
25พระโชคชัยเทพบุตรติขิโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระภัครพงศ์พงษ์พานิชถามพโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระวิโรจน์บุญญานนท์ถิรคุโณวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระวิศูตรยิ้มถนอมถิรธมฺโมวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสันติหุ่นประดิษฐ์ธมฺมจาโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระประกิจแจ่มจันทร์ศรีธมฺมสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระศักดิ์ศรีสุนทรารักษ์ธมฺมสโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสนโพธิ์สูงธมฺมโชโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระฟ้าใสเล่าสัมนนฺทโกวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระชยุตฮ่ำสมบุญปญฺญาธิยุตฺโตวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระศุภชัยไพเราะห์ปญฺญาวโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเพิ่มศักดิ์มาเปี่ยมปญฺญาวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระชายเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณรงค์มาคุ้มปภากโรวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
41พระโปร่งพุ่มไสวปภากโรวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระยงค์ประเสริฐจินดานภาพรปริสุทฺโธวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระภูวนาทอ่วมบัวทองปิยธมฺโมวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
49พระจรุงโรจน์โสลียติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี