รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพันจ่าอากาศเอกอัครวุธศรีอุทธาสุจิตฺโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระฟ้าใสเล่าสัมนนฺทโกวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระนาวีวรรณชาติธมฺมทีโปวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจักรีฮวดกุลปภากโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพรเทพทรัพย์ประเสริฐเขมนนฺโทวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระศุภชัยแนบสนิทปิยธมฺโมวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระพีรพงศ์อภิชัยวรสกุลฐานวุธโธวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรอภิชาติกรีวิทย์วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระอำนวยอินธิราชเตชวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
10พระต้อมโชคเผ่าอำไพฐานวโรวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
11พระภัครพงศ์พงษ์พานิชถามพโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระอัฉริยะทองรอดวรสทฺโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
13พระวันชนะช่อนาคปิยวณฺโณวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
14พระจ่าอากาศเอกวริศร์ไทยประเสริฐฐิตเมโธวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระจิรเมธนุ่มสุขอินฺทปญฺโญวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระสมานฉันท์ทุมเทียงคุณสาโรวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระศิริภพภมรอุปคุตฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธัญพิสิษฐ์ควรคนองเจตนาสุโภวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสังคมสาริศรีอภินนฺโทวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระนพนนท์เผือกเชาไวยขนฺติธมฺโมวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระลอองอิ่มอ่วมปภาโสวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระชัยวัฒน์สิทธิกิจเจริญกุลอนาวิโลวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระโชคชัยเทพบุตรติขิโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระจรุงโรจน์โสลียติกโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระยงค์ประเสริฐจินดานภาพรปริสุทฺโธวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระจักรพันธ์ห้อยหวลกิตฺติธโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระสันติหุ่นประดิษฐ์ธมฺมจาโรวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระวัฒนาแจ่มประเสริฐกิตฺติโสภโณวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระคงกะพันธ์แจ่มประเสริฐสุขวฑฺฒโกวัดธัญญะผลคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระวิเชิญแสงคงปสนฺโนวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระภูวนาทอ่วมบัวทองปิยธมฺโมวัดเกตุประภาคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระเสกสรรค์สุขประเสริฐสุขิโตวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระรุ่งเรืองถนอมชื่อสุเมโธวัดนังคัลจันตรีคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระประกิจแจ่มจันทร์ศรีธมฺมสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระชายเจดีย์สกุลปญฺญาสาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระทวีพันธ์เจริญอภิวาโรวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระอาทิตย์หงษ์สิริสุขอธิปญฺโญวัดใหม่คลองเจ็ดคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระเพิ่มศักดิ์มาเปี่ยมปญฺญาวโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสังเวียนเทพพันฐานกโรวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระณัฐชัยเรืองสมบูรณ์ฐิตปุญฺโญวัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรอธิปบุญศรี-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรสราวุธภู่พวง-วัดดอนใหญ่คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระพุฒอินสุวรรณจิตฺตจิตฺโตวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสมปองยอดอุบลถาวโรวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระธิเบสโยคะสัยจารุธมฺโมวัดสมุหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระวชิรานิธิกาญจน์วชิรปญฺโญวัดลานนาคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระสนโพธิ์สูงธมฺมโชโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระมานะอ่วมบัวทองขนฺติสาโรวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรฉัตรเฉลิมบุญเวียง-วัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระปฏิการกนกศิริมาฐิตธมฺโมวัดนาป่าพงคณะจังหวัดปทุมธานี