รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 242 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิชาตพันธาภิรัตน์อธิจิตฺโตวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระประจวบพึ่งสงวนอมรธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรภาณุวัฒน์เพ็งเรืองวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระวิชาญธนะพัฒน์นนฺทเชฏฺโฐวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระประสิทธิ์บุญฝักเตชวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระเอกยุทธบุญส่งปญฺญาธโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวารินทร์กันสุริธมฺมสโกวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระกายสิทธิ์ทาเป๊กฐานวิปุโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระศักดิ์นรินทร์แสงฉัตรแก้วสุจิตฺโตวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรชาคริตวิทยาวงศ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรรัชพลชัยภิบาลวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรอดิศักดิ์บุญสิทธิ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรคุณากรทองหล่อวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรวัลลพอุตทองวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระพสิษฐ์อัครธาตรีพงศ์สปฺปญฺโญวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระทรงชัยจือเหลียงปวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรบุญญฤทธิ์จิตรประภัสวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรสมศักดิ์ยงประเสริฐวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสง่าคำชวดกนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระขจรศักดิ์สุขชะริตต์กนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรณัฐวุฒิอะทะรัมย์วัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระเกียรติศักดิ์เสาร์ศิริกิตฺติญาโณวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระชัยพันธ์กงเพ็ชรอธิมโนวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระหฤทธิสิทธิ์สิริธนจักรสำเร็จอิทฺธิสิทฺโธวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสาธิตปราบพนธนปุญฺโญวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนันทวัชเจิ่งทรัพย์สิริปุญฺโญวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรวรัญชิตแสงจันทร์วัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระเดชณรงค์พลธรรมปญฺญาวชิโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเอกแก้วหาวงษ์จารุธมฺโมวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระพสิษฐ์บุญแสนปญฺญาธิโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระเสาร์แก้วปาละอ้ายณฏฺฐวณฺโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระทองคูนพุทธิวงศ์ปญฺญาสาโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนัฐวุฒิทิณรัตน์สุชาโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระทินวงศ์สถิตย์ในไพรจิรวํโสวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระวสุชัยวรรณปริชาโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระณรงค์ฤทธิ์ติสองเมืองยสินฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวัฒนาจำชาติอคฺควฑฺฒโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระประวิทย์วันเมืองเก่ากนฺตวิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระชัชชัยขำประดิษฐ์ถิรชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระภูมิศักดิ์เจริญพรภูริวโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระพีรพงษ์อรุณรัตน์คุณาธาโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระวันชัยพิญช์เลิศชาญอคฺควิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระสังวรใจมุขสมฺปนฺนสีโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณัฐพลร่มสบายธีรภทฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระไมตรีเฉลิมวงษ์ขนฺติสรโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระหนุนวงศ์วานนนฺทวิปุโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระสุริยันต์นานาโพธิ์สารินฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระสมใจสิมุงคุณวิชฺชาสุโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระพาสันตุ้ยอ้ายจิรวโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระณรงค์สง่ารัตนรักษ์อภิณโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี