รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 242 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลธงชัยขาวสะอาดมุตฺตจาโควัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระกายสิทธิ์ทาเป๊กฐานวิปุโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระกิตติภูมิบุญแก้วสิรินฺธโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระกิ่งแก้วศรีเจิมอภินนฺโทวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระก้องภพศิริพิชัยพรหมปุณฺณชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระขจรศักดิ์สุขชะริตต์กนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระคุณากรกองเงินฐานกโรวัดแสวงสามัคคีธรรมคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระจทิศิลป์แช่มสายทองขนฺติวชิโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระจรัญกองสีมาสอธิปุญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจริรวัฒน์ดิษฐนาฐิตคุโณวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระจรูญทองอินขนฺติสิริโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระจักรพันธุ์หงษาคำทิพฺพวชิโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระจักรพันธ์กันธิยะอินฺททสฺสโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระจายดลอ่องติวิงอธิสรโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระจำนองศรีอารังสิริวิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระจิรภัทรพุ่มประเสริฐจิรสุโภวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจุมพลเข็มทองปญฺญารตโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระชวนมงคลเจริญฐานธมฺโมวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระชัชชัยขำประดิษฐ์ถิรชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระชัชวาลย์รักชาติอุชุจาโรวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระชัยพันธ์กงเพ็ชรอธิมโนวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระชัยวุฒิภาษาประเทศชยวุฑฺโฒวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระชาญชัยสุดมีมหาวีริโยวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระชาลีสหุนิลอภิมงฺคโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระชุติวัตินิติวัฒนานนท์อภิรโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระญาณศรณ์ฝากเซียงซาอุคฺคพโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระณรงค์สง่ารัตนรักษ์อภิณโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระณรงค์ฤทธิ์ติสองเมืองยสินฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระณัฐประสานสงฆ์ธมฺมิโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระณัฐพลร่มสบายธีรภทฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระณัฐพิสิษฐ์บุญประสพชวนญาโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระณัฐภัทรบุญรอดเขมโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระณัฐวรมาลีบำรุงฐานจาโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระณัฐวุฒิมาลีบำรุงจิรกุโลวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระดวงคำกันทะป้อวชิรโชโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระดารนัยจันทร์ดวงตาธิติวฑฺโฒวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระดำรงค์ทุมครบุรีคุตฺตพนฺโธวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระดิเรกเอียดแท่นอาสภกนฺโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระทรงชัยจือเหลียงปวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระทองคูนพุทธิวงศ์ปญฺญาสาโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระทองเม้นวงสีชาชยเชฏฺโฐวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระทินวงศ์สถิตย์ในไพรจิรวํโสวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระธงชัยนากองศรีสุทฺธปญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระธงชัยนิ่มนวลรตนกาโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระธนโชติโคแสงพฺรหฺมโชโตวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระธรรมนูญวงพะเนาทิตฺตจนฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระธรรมวิทย์สินสุพรรณนาถปญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระธวัชชัยสินทรปุณฺณชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระธัชวีร์วงษ์แก้วธมฺมวโรวัดแสวงสามัคคีธรรมคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระธีรพันธุ์ธรรมศรีพฺรหฺมิสฺสโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี