รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 242 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยพันธ์กงเพ็ชรอธิมโนวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระประสิทธิ์กลีบบัวจิรฏฺฐิโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระเทิดศักดิ์กล่ำอยู่สุขวรญาโณวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระจรัญกองสีมาสอธิปุญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระคุณากรกองเงินฐานกโรวัดแสวงสามัคคีธรรมคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระดวงคำกันทะป้อวชิรโชโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจักรพันธ์กันธิยะอินฺททสฺสโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระวารินทร์กันสุริธมฺมสโกวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวุฒิชัยกาญจนวิภาพรเขมวโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสนิทกุลวงค์สุภวํโสวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรสุรวิชช์ก่อแก้ววัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระธีระพงษ์ก๊กรัมย์นิธิวิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระชัชชัยขำประดิษฐ์ถิรชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระพรหมครุธแก้ววรปญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรดวิชญ์คำขัติวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระสง่าคำชวดกนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรณัฐพงศ์คุนาทัยวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรสุรเดชคุ้มทรัพย์วัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระดารนัยจันทร์ดวงตาธิติวฑฺโฒวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรสมบูรณ์จันทร์บุญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสายันต์จันทิไชยธีรญาโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรพลกฤตจั่นเพชรวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวัฒนาจำชาติอคฺควฑฺฒโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรอาทิตย์จำเนียรวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรบุญญฤทธิ์จิตรประภัสวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรคมชาญจิตรักญาติวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระทรงชัยจือเหลียงปวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระอะคัสห์ฉะฮิอคฺคปญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเพิ่มพูนชนะบุญอตฺตชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรรัชพลชัยภิบาลวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรจิรพนธ์ชัยราชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรเจษฎาชัยราชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระวสุชัยวรรณปริชาโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระอุดมศักดิ์ชาติวีระธรรมจิณฺณธมฺโมวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระเสฏฐวุฒิชุมแสงปภาเสฏฺโฐวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวุฒาซอยธมฺมภทฺทโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรรัฐภูมิดอกบัวเผื่อนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระรังสิตดำเนินงามอนนฺตวฑฺฒโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระจริรวัฒน์ดิษฐนาฐิตคุโณวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระเอียมตะเคียนรามฐิตสจฺโจวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระจายดลอ่องติวิงอธิสรโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระณรงค์ฤทธิ์ติสองเมืองยสินฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระปิยะวัจน์ตีระแพทย์นาถตโปวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระพาสันตุ้ยอ้ายจิรวโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรจิรพัฒน์ถนอมพรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระฤทธิ์ถือสันเที๊ยะกิตฺติสาโรวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระพัฒนะทองสอนธมฺมธีโรวัดอู่ข้าวคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรคุณากรทองหล่อวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระจรูญทองอินขนฺติสิริโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
50สามเณรภาคินทองเหลืองวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี