รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 242 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลธงชัยขาวสะอาดมุตฺตจาโควัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรกมลเจียงคงวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรกฤติกรวิชัยวัฒนาวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรกฤษกรรายคำวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระกายสิทธิ์ทาเป๊กฐานวิปุโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระกิตติภูมิบุญแก้วสิรินฺธโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระกิ่งแก้วศรีเจิมอภินนฺโทวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระก้องภพศิริพิชัยพรหมปุณฺณชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรก้องเกียรติ์แผงดาวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระขจรศักดิ์สุขชะริตต์กนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรคณพศสาระผลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
12สามเณรคมชาญจิตรักญาติวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระคุณากรกองเงินฐานกโรวัดแสวงสามัคคีธรรมคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรคุณากรทองหล่อวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระจทิศิลป์แช่มสายทองขนฺติวชิโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระจรัญกองสีมาสอธิปุญฺโญวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจริรวัฒน์ดิษฐนาฐิตคุโณวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระจรูญทองอินขนฺติสิริโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระจักรพันธุ์หงษาคำทิพฺพวชิโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระจักรพันธ์กันธิยะอินฺททสฺสโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระจายดลอ่องติวิงอธิสรโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระจำนองศรีอารังสิริวิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรจิตรกรณ์แก้วมงคลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรจิรพนธ์ชัยราชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรจิรพัฒน์ถนอมพรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระจิรภัทรพุ่มประเสริฐจิรสุโภวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระจุมพลเข็มทองปญฺญารตโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรฉัตรกมลธรรมเจตเดชาวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรชยพลศรีเหราวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระชวนมงคลเจริญฐานธมฺโมวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระชัชชัยขำประดิษฐ์ถิรชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระชัชวาลย์รักชาติอุชุจาโรวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระชัยพันธ์กงเพ็ชรอธิมโนวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระชัยวุฒิภาษาประเทศชยวุฑฺโฒวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรชัยศรีเป้ากลางวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
36สามเณรชาคริตวิทยาวงศ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระชาญชัยสุดมีมหาวีริโยวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระชาลีสหุนิลอภิมงฺคโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
39สามเณรชิตพลสุขหนาวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระชุติวัตินิติวัฒนานนท์อภิรโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระญาณศรณ์ฝากเซียงซาอุคฺคพโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรญาณากรเภาโพธิ์วัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
43สามเณรฐิติพงศ์มณีมัยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณรงค์สง่ารัตนรักษ์อภิณโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระณรงค์ฤทธิ์ติสองเมืองยสินฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรณัชพลวิมลพักตร์วัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระณัฐประสานสงฆ์ธมฺมิโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรณัฐนันท์เผ่าปินตาวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรณัฐพงศ์คุนาทัยวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระณัฐพลร่มสบายธีรภทฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี