รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 242 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51สามเณรธนากรศิริวงษ์ตระกูลวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
52สามเณรพชรพลปาณะดิษวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
53สามเณรก้องเกียรติ์แผงดาวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
54สามเณรนฤเดชสงวนโอฐวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
55สามเณรสุรเดชคุ้มทรัพย์วัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
56สามเณรอาทิตย์จำเนียรวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
57สามเณรกมลเจียงคงวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
58สามเณรเนติวัฒน์ระหารวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
59สามเณรญาณากรเภาโพธิ์วัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
60สามเณรอัมรินทร์สุจริตจันทร์วัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
61สามเณรเดชนักรบวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
62สามเณรณัฐพงศ์คุนาทัยวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
63สามเณรพลกฤตจั่นเพชรวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
64สามเณรณัฐภาคย์รนขาววัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
65พระณัฐภัทรบุญรอดเขมโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
66พระยุทธนาวงศ์เจริญญาณพโลวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
67พระเอกชัยสังข์ทองมหาวีโรวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
68พระณัฐประสานสงฆ์ธมฺมิโกวัดพุทธชินวงศ์วนารามคณะจังหวัดปทุมธานี
69พระพีระบุยยะอภินนฺโทวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
70พระนครินทร์นิลยานยติโกวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
71พระชาญชัยสุดมีมหาวีริโยวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
72พระจิรภัทรพุ่มประเสริฐจิรสุโภวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
73พระจริรวัฒน์ดิษฐนาฐิตคุโณวัดหว่านบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
74พระพะยอมมาประสพอาสโภวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
75พระสมควรยอดรัตน์อธิปุญฺโญวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
76พระชัชวาลย์รักชาติอุชุจาโรวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
77พระธนโชติโคแสงพฺรหฺมโชโตวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
78พระฤทธิ์ถือสันเที๊ยะกิตฺติสาโรวัดผลาหารคณะจังหวัดปทุมธานี
79พระบุญเรศมีศิลป์จิตฺตกาโรวัดอู่ข้าวคณะจังหวัดปทุมธานี
80พระสิริวัฑเหมือนอ้นสมาจาโรวัดอู่ข้าวคณะจังหวัดปทุมธานี
81พระสุริยันต์รัตนนท์สาทโรวัดอู่ข้าวคณะจังหวัดปทุมธานี
82พระวสันต์ลัพเสถียรจารุวณฺโณวัดอู่ข้าวคณะจังหวัดปทุมธานี
83พระพัฒนะทองสอนธมฺมธีโรวัดอู่ข้าวคณะจังหวัดปทุมธานี
84พระเอกแก้วหาวงษ์จารุธมฺโมวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
85พระพสิษฐ์บุญแสนปญฺญาธิโกวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
86พระเสาร์แก้วปาละอ้ายณฏฺฐวณฺโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
87พระทองคูนพุทธิวงศ์ปญฺญาสาโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
88พระนัฐวุฒิทิณรัตน์สุชาโตวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
89พระทินวงศ์สถิตย์ในไพรจิรวํโสวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
90พระวสุชัยวรรณปริชาโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
91พระณรงค์ฤทธิ์ติสองเมืองยสินฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
92พระวัฒนาจำชาติอคฺควฑฺฒโนวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
93พระประวิทย์วันเมืองเก่ากนฺตวิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
94พระชัชชัยขำประดิษฐ์ถิรชโยวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
95พระภูมิศักดิ์เจริญพรภูริวโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
96พระพีรพงษ์อรุณรัตน์คุณาธาโรวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
97พระวันชัยพิญช์เลิศชาญอคฺควิชฺโชวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
98พระสังวรใจมุขสมฺปนฺนสีโลวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
99พระณัฐพลร่มสบายธีรภทฺโทวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี
100พระไมตรีเฉลิมวงษ์ขนฺติสรโณวัดพระธรรมกายคณะจังหวัดปทุมธานี