รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๔ - วัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 242 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดิ์นรินทร์แสงฉัตรแก้วสุจิตฺโตวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรชาคริตวิทยาวงศ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรรัชพลชัยภิบาลวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรอดิศักดิ์บุญสิทธิ์วัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรคุณากรทองหล่อวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรวัลลพอุตทองวัดพืชนิมิตคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวิชาญธนะพัฒน์นนฺทเชฏฺโฐวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระประสิทธิ์บุญฝักเตชวโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระเอกยุทธบุญส่งปญฺญาธโรวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระวารินทร์กันสุริธมฺมสโกวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระกายสิทธิ์ทาเป๊กฐานวิปุโลวัดบางขันคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระอภิชาตพันธาภิรัตน์อธิจิตฺโตวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระประจวบพึ่งสงวนอมรธมฺโมวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรภาณุวัฒน์เพ็งเรืองวัดคุณหญิงส้มจีนคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระพสิษฐ์อัครธาตรีพงศ์สปฺปญฺโญวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระทรงชัยจือเหลียงปวโรวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรบุญญฤทธิ์จิตรประภัสวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรสมศักดิ์ยงประเสริฐวัดกล้าชอุ่มคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสง่าคำชวดกนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระขจรศักดิ์สุขชะริตต์กนฺตธมฺโมวัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรณัฐวุฒิอะทะรัมย์วัดคลองสองคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระเกียรติศักดิ์เสาร์ศิริกิตฺติญาโณวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระชัยพันธ์กงเพ็ชรอธิมโนวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระหฤทธิสิทธิ์สิริธนจักรสำเร็จอิทฺธิสิทฺโธวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระสาธิตปราบพนธนปุญฺโญวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระนันทวัชเจิ่งทรัพย์สิริปุญฺโญวัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรวรัญชิตแสงจันทร์วัดกลางคลองสามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระเดชณรงค์พลธรรมปญฺญาวชิโรวัดเกิดการอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเอรวัณเกื้อปัญญาติกฺขปญฺโญวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสำเริงเฟื่องจำนงค์ฉนฺทสาโรวัดสว่างภพคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระศิวนัฐยิ้มพวงติสฺสโรวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระวันชัยแจ่มจำรัสสุรปญฺโญวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระวรพลอินทะชัยปริปุณฺโณวัดเพิ่มทานคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระชวนมงคลเจริญฐานธมฺโมวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระณัฐวุฒิมาลีบำรุงจิรกุโลวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระณัฐวรมาลีบำรุงฐานจาโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระธงชัยนิ่มนวลรตนกาโรวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรรุ่งโรจน์ปิ่นตาวัดตะวันเรืองคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระคุณากรกองเงินฐานกโรวัดแสวงสามัคคีธรรมคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระธัชวีร์วงษ์แก้วธมฺมวโรวัดแสวงสามัคคีธรรมคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระเนรมิตแจ่มแจ้งเตชธมฺโมวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระอรรณพรอดพวงมหาปุญฺโญวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระกิ่งแก้วศรีเจิมอภินนฺโทวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระเทิดศักดิ์กล่ำอยู่สุขวรญาโณวัดศิริจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระอดิเรกโชติพันธ์อติชาโตวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระพรชัยแสงศิรินาวินปิยสีโลวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระนันทวัฒน์รัชตะพีรวัฒน์โกสโลวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระไชยสิทธิ์พันธุ์ฟูจินดาอนาลโยวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระวรพงศ์รวยดีกุสลจิตฺโตวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระชัยวุฒิภาษาประเทศชยวุฑฺโฒวัดปัญญานันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี