รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระใสArseinnaโชติวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
3สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรภาสกรกิขุนทดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระยงค์ชัยคะดุลโชติญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรจักรพรรณ์คำแก้ววัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระไกรสรชัดสวานอาทโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรปัญญาสามิชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
11สามเณรวชินเรศชูเลิศวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระคิมเล่งณุบอคฺคปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสมศักดิ์ดวงมาลาคุณวุฑฺโฒวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสรีมต่าบตปธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรธนวัฒน์ต้นเตยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17สามเณรพีรภัทรถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระเจตน์ทองมุกข์เทวธมฺโมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระยุทธนาทิมยองใยฐานากโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21สามเณรปิยะนาคาแก้ววัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
22สามเณรศุภวัฒน์บุญยั่นซื่อวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระธราพงษ์ประทุมพงษ์ฐิติกโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรบุญส่งประหม่าวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรศุทธสินประเสริฐจิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระบุญรอดปานทองสุปฺปุญฺโญวัดสุวรรโณภาสคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระชัยชนะป้องทรัพย์ทฺขญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธนภัทรพรหมทองกนฺตวีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสุรเดชพรหมเกิดธีรปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสุทธิพวงอุไรขนฺติธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรศุภวิชญ์ฟักอ่อนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรสมรักภูกันวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรภูริภัทรมะลิพงค์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระบุญหลงมุ่งดีปุญฺญนาโควัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรอดิเทพรอสุวรรณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสุนันท์ลมลอยสทฺธาธิโกวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระดิเรกวนิชศรีอนาลโยวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระนิรันดร์วิชานนท์โชติปุญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระประสิทธิ์ศรีบุตรตาฉนฺทสุนฺทโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระชินกฤตศรีเจริญสุทธิกุลอนาวิโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระภูมิศุภโกวิทวชิรญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระชำนาญสังข์สำราญวณฺณธโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระสรณกฤษสังข์เพชรปุญญนาโควัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสำเล็งสามปญฺญาปทีโปวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระพระสันติสิทธิอาจารสนฺติกาโรวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระณรงค์สุขสมผลตปสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรแทนไทหอมหวานวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
48สามเณรนพวรรธน์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรภัคพลหิรัญเชฏฐ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระเวงฬางคุณวุฑฺโฒวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี