รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาโชติพงษ์ปญฺญาวฑฺโฒวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
2สามเณรกิตติพันธ์แซ่ลีวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระคิมเล่งณุบอคฺคปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรจักรพรรณ์คำแก้ววัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรจันดาเซียงเพลืองวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรจิรพัฒน์กล่ำอินทร์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจ๋อมเรือนคำจินฺตสามิวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระชัยชนะป้องทรัพย์ทฺขญาโณวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระชาตรีงามละมัยกิตฺติปาโลวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระชานนท์ซนปญฺญาปโชโตวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระชำนาญสังข์สำราญวณฺณธโรวัดทองสะอาดคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชินกฤตศรีเจริญสุทธิกุลอนาวิโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรญาณาทิปโดเลย์นี่วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระณรงค์สุขสมผลตปสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระดิเรกวนิชศรีอนาลโยวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรธนกรเพ็ชร์พวงวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธนภัทรพรหมทองกนฺตวีโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรธนวัฒน์ต้นเตยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระธราพงษ์ประทุมพงษ์ฐิติกโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรนพวรรธน์หิรัญวรภัทธ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระนิรันดร์วิชานนท์โชติปุญฺโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระบุญกรอัจนาปญฺญาวุโธวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระบุญรอดปานทองสุปฺปุญฺโญวัดสุวรรโณภาสคณะจังหวัดปทุมธานี
24สามเณรบุญส่งประหม่าวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระบุญหลงมุ่งดีปุญฺญนาโควัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรปฏิภาณจันทร์หอมวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระประสิทธิ์ศรีบุตรตาฉนฺทสุนฺทโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
28สามเณรปรัชญาอุดมสุขวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรปัญญาสามิชายเมืองวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรปิยะนาคาแก้ววัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระพระสันติสิทธิอาจารสนฺติกาโรวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระพิฤพัฒน์อนันต์ธวานนท์สิริภทฺโทวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
33สามเณรพีรภัทรถุงนอกวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
34สามเณรภัคพลหิรัญเชฏฐ์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรภาสกรกิขุนทดวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระภูมิศุภโกวิทวชิรญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรภูริภัทรมะลิพงค์วัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรมานิตธิมาชัยวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระยงค์ชัยคะดุลโชติญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระยุทธนาทิมยองใยฐานากโรวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรรพีภัทรแสงจันทร์ดาวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
42สามเณรวชินเรศชูเลิศวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระวุฒิชัยโต๊ะสุวรรณวรธมฺโมวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
44สามเณรศรัณญพงษ์แสงเจริญวัฒนะวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรศุทธสินประเสริฐจิตรวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
46สามเณรศุภวัฒน์บุญยั่นซื่อวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
47สามเณรศุภวิชญ์ฟักอ่อนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระศุภารมย์แก้วนนท์มหาญาโณวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
49สามเณรสมรักภูกันวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระสมศักดิ์ดวงมาลาคุณวุฑฺโฒวัดลาดหลุมแก้วคณะจังหวัดปทุมธานี