รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระธีรพงศ์ถนัดค้านนฺทโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
4พระฐิติพงศ์ชูวงศ์สุเมโธวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
5พระอิสรารามวงษ์ขนฺติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรวุฒินาทพัฒนะจุฑาวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระภานุพงศ์อินปานสุภาจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระภานรินทร์อินปานฐานจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
9สามเณรธนวันต์ปลอดภัยวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตฺโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสมพรคล้านขำยสปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสมหมายอรไทยตนฺติปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรอรรถพรกฤตยาภรวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรณัฐพงษ์เกตุชีพวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
15พระชัยวัฒน์ตาลเจริญธมฺมจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระคณุฒน์ปรีชานุกิจสิริธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระภูมิธนโชติโฉมฉายธมฺจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระนันธชัยสีสังข์ธมฺมรํสีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรปรีชาขันตะเภาวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสวัสดิ์ก่องนอกสนฺตจิตฺโตวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระบวรพรหมผลินกนฺตผโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรวีรยะหมื่นภักดี-วัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระอดิศรพลพิพัฒน์อติธมฺโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระเอกณัฎฐ์พรวัฒนากฤษฎิ์ภูริปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระสำรวยทองคำอินฺทวํโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระรัชพลเข็มเพ็ชรผาสุธมฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสุวิจักณ์แสงน้ำพุทฺธิสาโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสมชายเขียวครามอภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระนพดลกสินาชีวะกุลวฑฺฒโนวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระเสนาะสุทธิวงศ์โชติโกวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสิทธิทูนแก้วมณีชัยอภิวโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสคณพงษ์สาโรจน์อคฺควโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสาโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี