รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสำรวยทองคำอินฺทวํโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระรัชพลเข็มเพ็ชรผาสุธมฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรวีรยะหมื่นภักดี-วัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรวุฒินาทพัฒนะจุฑาวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสคณพงษ์สาโรจน์อคฺควโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสมชายเขียวครามอภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสมพรคล้านขำยสปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสมหมายอรไทยตนฺติปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสวัสดิ์ก่องนอกสนฺตจิตฺโตวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระภูมิธนโชติโฉมฉายธมฺจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสิทธิทูนแก้วมณีชัยอภิวโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสุวิจักณ์แสงน้ำพุทฺธิสาโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระอดิศรพลพิพัฒน์อติธมฺโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
18สามเณรอรรถพรกฤตยาภรวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระอิสรารามวงษ์ขนฺติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระเสนาะสุทธิวงศ์โชติโกวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระเอกณัฎฐ์พรวัฒนากฤษฎิ์ภูริปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระนพดลกสินาชีวะกุลวฑฺฒโนวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระชัยวัฒน์ตาลเจริญธมฺมจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระฐิติพงศ์ชูวงศ์สุเมโธวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรณัฐพงษ์เกตุชีพวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสาโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตฺโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรธนวันต์ปลอดภัยวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระธีรพงศ์ถนัดค้านนฺทโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
31พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระคณุฒน์ปรีชานุกิจสิริธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนันธชัยสีสังข์ธมฺมรํสีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระบวรพรหมผลินกนฺตผโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
36สามเณรปรีชาขันตะเภาวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระภานรินทร์อินปานฐานจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระภานุพงศ์อินปานสุภาจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี