รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสำรวยทองคำอินฺทวํโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระคณุฒน์ปรีชานุกิจสิริธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระรัชพลเข็มเพ็ชรผาสุธมฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระสคณพงษ์สาโรจน์อคฺควโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระสมชายเขียวครามอภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสมพรคล้านขำยสปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสมหมายอรไทยตนฺติปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสวัสดิ์ก่องนอกสนฺตจิตฺโตวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระภูมิธนโชติโฉมฉายธมฺจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสิทธิทูนแก้วมณีชัยอภิวโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสุวิจักณ์แสงน้ำพุทฺธิสาโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระอดิศรพลพิพัฒน์อติธมฺโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระอิสรารามวงษ์ขนฺติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
18พระเสนาะสุทธิวงศ์โชติโกวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเอกณัฎฐ์พรวัฒนากฤษฎิ์ภูริปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระนพดลกสินาชีวะกุลวฑฺฒโนวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระชัยวัฒน์ตาลเจริญธมฺมจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระฐิติพงศ์ชูวงศ์สุเมโธวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสาโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตฺโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระธีรพงศ์ถนัดค้านนฺทโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระนันธชัยสีสังข์ธมฺมรํสีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระบวรพรหมผลินกนฺตผโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระภานรินทร์อินปานฐานจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระภานุพงศ์อินปานสุภาจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
36สามเณรปรีชาขันตะเภาวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
37สามเณรวุฒินาทพัฒนะจุฑาวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรธนวันต์ปลอดภัยวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
39สามเณรวีรยะหมื่นภักดี-วัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
40สามเณรณัฐพงษ์เกตุชีพวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
41สามเณรอรรถพรกฤตยาภรวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี