รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอรรถพรกฤตยาภรวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
2พระนพดลกสินาชีวะกุลวฑฺฒโนวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสวัสดิ์ก่องนอกสนฺตจิตฺโตวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
4สามเณรปรีชาขันตะเภาวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสมพรคล้านขำยสปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระฐิติพงศ์ชูวงศ์สุเมโธวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระชัยวัฒน์ตาลเจริญธมฺมจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระธีรพงศ์ถนัดค้านนฺทโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสำรวยทองคำอินฺทวํโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระคณุฒน์ปรีชานุกิจสิริธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรธนวันต์ปลอดภัยวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสคณพงษ์สาโรจน์อคฺควโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระเอกณัฎฐ์พรวัฒนากฤษฎิ์ภูริปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระบวรพรหมผลินกนฺตผโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระอดิศรพลพิพัฒน์อติธมฺโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
20สามเณรวุฒินาทพัฒนะจุฑาวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระอิสรารามวงษ์ขนฺติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสาโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระนันธชัยสีสังข์ธมฺมรํสีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระเสนาะสุทธิวงศ์โชติโกวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตฺโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรวีรยะหมื่นภักดี-วัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสมหมายอรไทยตนฺติปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระภานุพงศ์อินปานสุภาจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระภานรินทร์อินปานฐานจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
35สามเณรณัฐพงษ์เกตุชีพวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
36พระสมชายเขียวครามอภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระรัชพลเข็มเพ็ชรผาสุธมฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระสิทธิทูนแก้วมณีชัยอภิวโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระสุวิจักณ์แสงน้ำพุทฺธิสาโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระภูมิธนโชติโฉมฉายธมฺจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี