รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคณุฒน์ปรีชานุกิจสิริธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระจิณท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระชัยวัฒน์ตาลเจริญธมฺมจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระฐิติพงศ์ชูวงศ์สุเมโธวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
5สามเณรณัฐพงษ์เกตุชีพวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
6พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสาโรวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตฺโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
8สามเณรธนวันต์ปลอดภัยวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระธีรพงศ์ถนัดค้านนฺทโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
10พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระนพดลกสินาชีวะกุลวฑฺฒโนวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระนันธชัยสีสังข์ธมฺมรํสีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระบวรพรหมผลินกนฺตผโลวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระประยูรบุญส่งฐิตคุโณวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
15สามเณรปรีชาขันตะเภาวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระพินิจสุวรรณปิณฑะปริสุทฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระภานรินทร์อินปานฐานจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระภานุพงศ์อินปานสุภาจาโรวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระภิญโญสุทธิโสธรฐิตวิริโยวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระภูมิธนโชติโฉมฉายธมฺจารีวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระมานพนกเทศกนฺตสาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระรัชพลเข็มเพ็ชรผาสุธมฺโธวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระฤทธิรงค์ไม้จันทร์ฐิตายุโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรวีรยะหมื่นภักดี-วัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
26สามเณรวุฒินาทพัฒนะจุฑาวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
27พระสคณพงษ์สาโรจน์อคฺควโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระสมชายเขียวครามอภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระสมพรคล้านขำยสปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระสมหมายอรไทยตนฺติปาโลวัดสามโคกคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระสวัสดิ์ก่องนอกสนฺตจิตฺโตวัดชัยสิทธาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระสำรวยทองคำอินฺทวํโสวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระสิทธิทูนแก้วมณีชัยอภิวโรวัดอัมพุวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระสุวิจักณ์แสงน้ำพุทฺธิสาโรวัดป่างิ้วคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระอดิศรพลพิพัฒน์อติธมฺโมวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระอนุรักษ์พงษ์สุวรรณปิยสีโลวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระอภิสิทธิ์หมู่ไพบูลย์กตสาโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรอรรถพรกฤตยาภรวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
39พระอิสรารามวงษ์ขนฺติโกวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
40พระเสนาะสุทธิวงศ์โชติโกวัดสวนมะม่วงคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระเอกณัฎฐ์พรวัฒนากฤษฎิ์ภูริปญฺโญวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี