รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระสมชายเขียวไพฑูรย์สุทฺธปญฺโญวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
6สามเณรจิรวัตรบานเย็นวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระเจริญพงษ์บุญรอดจิรสุโภวัดโบสถ์คณะจังหวัดปทุมธานี
8พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระพิทยาปัญญาดีปภงฺกโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสุมิตรภู่เซ่งโชติโกวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระชูชาติเหมือนแสงโชติวโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระสมพงษ์ชันศรีธีรญาโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระภาคินพรนิมิตสุทฺธิสทฺโธวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
16สามเณรสมยศจันทร์ห่วงวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระจำรัสเผื่อแผ่ปภาโตวัดป่ากลางทุ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธวัชชัยวรทัศน์ขนฺติวโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระเฉลิมชัยขำทองธมฺมโชโตวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระณัฐพงศ์กิติมาฐานงฺกโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระพงษกรยงค์นุสรณ์วานิชเตชปญฺโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวิชาญทองพลอยอภิปุณฺโณวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระภิญโญไทรย้อยปริชาโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระอภิวัฒน์วงศ์วิศวรักษ์อาทิจฺจโรจโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระหนึ่งศรีหัวโทนอธิจิตโตวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรธนกรวัฒนากรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระธนศักดิ์เรืองสุวรรณ์กิตฺติปาโลวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระวศินเต็มพร้อมฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระพงศ์พัฒน์รอดเผือกฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระประพันธ์อยู่เปรมตนฺติปาโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระประหยัดหงษ์โตศีลโชโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระทนงศักดิ์นาคคล้ายยติกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระธนภัทรสวนสินธนปญฺโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระพชรพลผาสุขจิตต์จนฺทธมฺโมวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระมนัสด้วงเงินฐานวโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระไพบูรณ์กันแย้มฐิตญาโณวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระบัญชาบุญเพ็งสุธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระคณาธิปดุลสันเทียะสุภาทโรวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระวงศธรกลิ่นทรัพย์ฐานธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระหลงลุงจายฐานวโรวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระเกรียงศักดิ์เลิศสุขเพ็ญปภสฺสโรวัดบุญบางสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระพงษ์พัฒน์ก๋าจารีวรปญฺโญวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอนุสรณ์หลอมทองอสโมวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวัชรินทร์ศรีอินทร์ขนฺติธโรวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระมาโนชวันวานฐิตปุญโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี