รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุมิตรภู่เซ่งโชติโกวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระภิญโญไทรย้อยปริชาโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระมนัสด้วงเงินฐานวโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระมาโนชวันวานฐิตปุญโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระวงศธรกลิ่นทรัพย์ฐานธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวศินเต็มพร้อมฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระวัชรินทร์ศรีอินทร์ขนฺติธโรวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวิชาญทองพลอยอภิปุณฺโณวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระวิศรุตขวัญสกุลกิตฺติวณฺโณวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระสมชายเขียวไพฑูรย์สุทฺธปญฺโญวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสมพงษ์ชันศรีธีรญาโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
13สามเณรสมยศจันทร์ห่วงวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระภาคินพรนิมิตสุทฺธิสทฺโธวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระหนึ่งศรีหัวโทนอธิจิตโตวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระหลงลุงจายฐานวโรวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระอนุสรณ์หลอมทองอสโมวัดเสด็จคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระอภิวัฒน์วงศ์วิศวรักษ์อาทิจฺจโรจโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระเกรียงศักดิ์เลิศสุขเพ็ญปภสฺสโรวัดบุญบางสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระเจนณรงค์อ่อนทรัพย์จารุวงฺโสวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระเจริญพงษ์บุญรอดจิรสุโภวัดโบสถ์คณะจังหวัดปทุมธานี
24พระเฉลิมชัยขำทองธมฺมโชโตวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระแสนศักดิ์ชัยอินทะกูลสิริสาโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระไพบูรณ์กันแย้มฐิตญาโณวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระบัญชาบุญเพ็งสุธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระคณาธิปดุลสันเทียะสุภาทโรวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระจำรัสเผื่อแผ่ปภาโตวัดป่ากลางทุ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
32สามเณรจิรวัตรบานเย็นวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
33พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระชูชาติเหมือนแสงโชติวโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระณัฐพงศ์กิติมาฐานงฺกโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระทนงศักดิ์นาคคล้ายยติกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
38สามเณรธนกรวัฒนากรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระธนภัทรสวนสินธนปญฺโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระธนศักดิ์เรืองสุวรรณ์กิตฺติปาโลวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระธวัชชัยวรทัศน์ขนฺติวโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระประพันธ์อยู่เปรมตนฺติปาโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระประหยัดหงษ์โตศีลโชโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระปราโมทย์สิงหบดินทร์ปภากโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพงศ์พัฒน์รอดเผือกฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี