รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโชตนวนเขียวโชติญาโณวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระโชคชัยทับทองชุติปญฺโญฺวัดหงษ์ปทุมาวาสคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระประเสริฐเกินสกุลกิตฺติสาโรวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระปัญญาพลวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระพงษกรยงค์นุสรณ์วานิชเตชปญฺโญวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระวิชาญทองพลอยอภิปุณฺโณวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระชัยชนะประไพบูลย์ชยวีโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระธนศักดิ์เรืองสุวรรณ์กิตฺติปาโลวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระวศินเต็มพร้อมฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระพงศ์พัฒน์รอดเผือกฐิตธมฺโมวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
14สามเณรธนกรวัฒนากรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระภิญโญไทรย้อยปริชาโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระอภิวัฒน์วงศ์วิศวรักษ์อาทิจฺจโรจโนวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระหนึ่งศรีหัวโทนอธิจิตโตวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระพิทยาปัญญาดีปภงฺกโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระสำเนียงมาตบรรเทาญาณธโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระสุมิตรภู่เซ่งโชติโกวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระชูชาติเหมือนแสงโชติวโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระจำรัสเผื่อแผ่ปภาโตวัดป่ากลางทุ่งคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระสมพงษ์ชันศรีธีรญาโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระภาคินพรนิมิตสุทฺธิสทฺโธวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระปราโมทย์จงจิตคุณงฺกโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
27สามเณรสมยศจันทร์ห่วงวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระธวัชชัยวรทัศน์ขนฺติวโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระเฉลิมชัยขำทองธมฺมโชโตวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระณัฐพงศ์กิติมาฐานงฺกโรวัดเกาะเกรียงคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระมนัสด้วงเงินฐานวโรวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระไพบูรณ์กันแย้มฐิตญาโณวัดบางพูนคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระหลงลุงจายฐานวโรวัดบางกุฎีทองคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระบัญชาบุญเพ็งสุธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระคณาธิปดุลสันเทียะสุภาทโรวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวงศธรกลิ่นทรัพย์ฐานธมฺโมวัดบุญชื่นชูคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระภิญโญวงศาลาภสีลเตโชวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระมาโนชวันวานฐิตปุญโญวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระเจนณรงค์อ่อนทรัพย์จารุวงฺโสวัดนาวงคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระพีรพันธ์ปิดตะคึภทฺทโกวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวิศรุตขวัญสกุลกิตฺติวณฺโณวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระแสนศักดิ์ชัยอินทะกูลสิริสาโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระปราโมทย์สิงหบดินทร์ปภากโรวัดรังสิตคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสมชายเขียวไพฑูรย์สุทฺธปญฺโญวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
45สามเณรจิรวัตรบานเย็นวัดดาวดึงษ์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระประพันธ์อยู่เปรมตนฺติปาโลวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระประหยัดหงษ์โตศีลโชโตวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระทนงศักดิ์นาคคล้ายยติกโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระธนภัทรสวนสินธนปญฺโญวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระพชรพลผาสุขจิตต์จนฺทธมฺโมวัดเวฬุวันคณะจังหวัดปทุมธานี