รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีรเดชไทยสนธิจนฺทโชโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระปรีชาแซ่ลิ้มปิยธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระมงคลเอี่ยมอาจโชติธมฺโมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระศิวกรจันทร์แตนปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระณัฐวัฒน์เชื้อเชิงชนะชาติกิตฺติปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระณัฐวัฒน์สกุลเฐียรสุขอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสุพจน์ขำสาโชติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระณภัทรเปี่ยมนุ่มกนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระโสมนัสทองเจริญอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระฉัตรชัยขันธวุธปิยสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระปริญญาวาทีนนท์เตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระโชคชัยเพชรแอวกนฺตวีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระนพรัตน์บุญจันทร์ฐานกโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระปัญญาประสาทสุขสุธีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระปฐมเจียรนัยกตปุญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระศิริชัยเรือนอำไพจิตฺตเตโชวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระบุญวัฒน์ยืนเย็นอาภาโสวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสิททธิชัยยุรยาตร์รตนชโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสมพรอุปัชฌาย์สมานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสาครเสือเหลืองวรญาโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสุรชาติมั่งมีสินยติโกวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรอัครอาจโตวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระกฤษฎิ์ลภณเล็กยินดีกตปุญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระไชยวัฒน์แก้วศรีธนปัญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสุเมธศิริเทศสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระพระภูทัดชาตรีนันท์อภโยวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระคณิตสรโบสร้อยเขมโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระสมเกียรติแย้มไกรสรนิติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุรชัยจันทร์วิมะเรืองผาสุโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระธนกฤษณ์เก่งธัญกิจอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมชายบุญพรชาตุกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระอนุศักดิ์แจ่มใสยฉนฺทธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระอภิวัฒน์ศรีสมผันญาณสมฺปนฺโนวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระคำเจ็งนำแสงปภากโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระโพธิทัตแมวทองจนฺทสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระธีระมัณยานนท์จารุวณฺโณวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอานนท์กลิ่นเทียนกตปุญฺโญวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระพีระพงษ์โพธิ์กลิ่นภทฺทปุตฺโตวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี