รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรชาติมั่งมีสินยติโกวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระศิวกรจันทร์แตนปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสมชายบุญพรชาตุกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสมพรอุปัชฌาย์สมานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสมเกียรติแย้มไกรสรนิติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสาครเสือเหลืองวรญาโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสิททธิชัยยุรยาตร์รตนชโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระสุพจน์ขำสาโชติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสุรชัยจันทร์วิมะเรืองผาสุโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระศิริชัยเรือนอำไพจิตฺตเตโชวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสุเมธศิริเทศสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระอนุศักดิ์แจ่มใสยฉนฺทธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระอภิวัฒน์ศรีสมผันญาณสมฺปนฺโนวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
15สามเณรอัครอาจโตวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอานนท์กลิ่นเทียนกตปุญฺโญวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระโชคชัยเพชรแอวกนฺตวีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระโพธิทัตแมวทองจนฺทสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระโสมนัสทองเจริญอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระไชยวัฒน์แก้วศรีธนปัญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระนพรัตน์บุญจันทร์ฐานกโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระคณิตสรโบสร้อยเขมโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระคำเจ็งนำแสงปภากโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระฉัตรชัยขันธวุธปิยสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระณภัทรเปี่ยมนุ่มกนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระณัฐวัฒน์สกุลเฐียรสุขอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระณัฐวัฒน์เชื้อเชิงชนะชาติกิตฺติปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนกฤษณ์เก่งธัญกิจอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธีระมัณยานนท์จารุวณฺโณวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระธีรเดชไทยสนธิจนฺทโชโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกฤษฎิ์ลภณเล็กยินดีกตปุญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระบุญวัฒน์ยืนเย็นอาภาโสวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระปฐมเจียรนัยกตปุญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปริญญาวาทีนนท์เตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระปรีชาแซ่ลิ้มปิยธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระปัญญาประสาทสุขสุธีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพระภูทัดชาตรีนันท์อภโยวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระพีระพงษ์โพธิ์กลิ่นภทฺทปุตฺโตวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระมงคลเอี่ยมอาจโชติธมฺโมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี