รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรชาติมั่งมีสินยติโกวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระศิวกรจันทร์แตนปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสมชายบุญพรชาตุกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสมพรอุปัชฌาย์สมานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสมเกียรติแย้มไกรสรนิติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระสาครเสือเหลืองวรญาโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสิททธิชัยยุรยาตร์รตนชโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระสุพจน์ขำสาโชติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสุรชัยจันทร์วิมะเรืองผาสุโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระศิริชัยเรือนอำไพจิตฺตเตโชวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสุเมธศิริเทศสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระอนุศักดิ์แจ่มใสยฉนฺทธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระอภิวัฒน์ศรีสมผันญาณสมฺปนฺโนวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระอานนท์กลิ่นเทียนกตปุญฺโญวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระโชคชัยเพชรแอวกนฺตวีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระโพธิทัตแมวทองจนฺทสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระโสมนัสทองเจริญอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระไชยวัฒน์แก้วศรีธนปัญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระธีรเดชไทยสนธิจนฺทโชโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระคณิตสรโบสร้อยเขมโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระคำเจ็งนำแสงปภากโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระฉัตรชัยขันธวุธปิยสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณภัทรเปี่ยมนุ่มกนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระณัฐวัฒน์สกุลเฐียรสุขอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระณัฐวัฒน์เชื้อเชิงชนะชาติกิตฺติปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระธนกฤษณ์เก่งธัญกิจอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธีระมัณยานนท์จารุวณฺโณวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระกฤษฎิ์ลภณเล็กยินดีกตปุญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระนพรัตน์บุญจันทร์ฐานกโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระบุญวัฒน์ยืนเย็นอาภาโสวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระปฐมเจียรนัยกตปุญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระปริญญาวาทีนนท์เตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปรีชาแซ่ลิ้มปิยธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระปัญญาประสาทสุขสุธีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระพระภูทัดชาตรีนันท์อภโยวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพีระพงษ์โพธิ์กลิ่นภทฺทปุตฺโตวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระมงคลเอี่ยมอาจโชติธมฺโมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรอัครอาจโตวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี