รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอานนท์กลิ่นเทียนกตปุญฺโญวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระฉัตรชัยขันธวุธปิยสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสุพจน์ขำสาโชติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสุรชัยจันทร์วิมะเรืองผาสุโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระศิวกรจันทร์แตนปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพระภูทัดชาตรีนันท์อภโยวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระโสมนัสทองเจริญอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระคำเจ็งนำแสงปภากโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระนพรัตน์บุญจันทร์ฐานกโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสมชายบุญพรชาตุกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระปัญญาประสาทสุขสุธีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระธีระมัณยานนท์จารุวณฺโณวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสุรชาติมั่งมีสินยติโกวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระบุญวัฒน์ยืนเย็นอาภาโสวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสิททธิชัยยุรยาตร์รตนชโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระปริญญาวาทีนนท์เตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอภิวัฒน์ศรีสมผันญาณสมฺปนฺโนวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสุเมธศิริเทศสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระณัฐวัฒน์สกุลเฐียรสุขอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรอัครอาจโตวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสมพรอุปัชฌาย์สมานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธนกฤษณ์เก่งธัญกิจอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระปฐมเจียรนัยกตปุญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระณัฐวัฒน์เชื้อเชิงชนะชาติกิตฺติปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระณภัทรเปี่ยมนุ่มกนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระโชคชัยเพชรแอวกนฺตวีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระศิริชัยเรือนอำไพจิตฺตเตโชวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระกฤษฎิ์ลภณเล็กยินดีกตปุญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสาครเสือเหลืองวรญาโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระมงคลเอี่ยมอาจโชติธมฺโมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระไชยวัฒน์แก้วศรีธนปัญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอนุศักดิ์แจ่มใสยฉนฺทธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปรีชาแซ่ลิ้มปิยธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระโพธิทัตแมวทองจนฺทสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสมเกียรติแย้มไกรสรนิติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระคณิตสรโบสร้อยเขมโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระพีระพงษ์โพธิ์กลิ่นภทฺทปุตฺโตวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระธีรเดชไทยสนธิจนฺทโชโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี