รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๖ - วัดมะสง
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพีระพงษ์โพธิ์กลิ่นภทฺทปุตฺโตวัดคลองขวางคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระพระภูทัดชาตรีนันท์อภโยวัดเสนีวงศ์คณะจังหวัดนนทบุรี
3พระคณิตสรโบสร้อยเขมโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมเกียรติแย้มไกรสรนิติโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสุรชัยจันทร์วิมะเรืองผาสุโกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระธนกฤษณ์เก่งธัญกิจอรุโณวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระธีรเดชไทยสนธิจนฺทโชโตวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระปรีชาแซ่ลิ้มปิยธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระมงคลเอี่ยมอาจโชติธมฺโมวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระศิวกรจันทร์แตนปญฺญาธโรวัดคลองตาคล้ายคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระธีระมัณยานนท์จารุวณฺโณวัดคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระณัฐวัฒน์เชื้อเชิงชนะชาติกิตฺติปญฺโญวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระณัฐวัฒน์สกุลเฐียรสุขอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสุพจน์ขำสาโชติโกวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระณภัทรเปี่ยมนุ่มกนฺตสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระโสมนัสทองเจริญอคฺคธมฺโมวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระฉัตรชัยขันธวุธปิยสีโลวัดไทรน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระปริญญาวาทีนนท์เตชปญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระโชคชัยเพชรแอวกนฺตวีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระนพรัตน์บุญจันทร์ฐานกโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระปัญญาประสาทสุขสุธีโรวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระปฐมเจียรนัยกตปุญฺโญวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระศิริชัยเรือนอำไพจิตฺตเตโชวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระบุญวัฒน์ยืนเย็นอาภาโสวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสิททธิชัยยุรยาตร์รตนชโยวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระสมพรอุปัชฌาย์สมานนฺโทวัดไทรใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสมชายบุญพรชาตุกาโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอนุศักดิ์แจ่มใสยฉนฺทธมฺโมวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสมพรหรุ่นบุญลือทีฆายุโกวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอภิวัฒน์ศรีสมผันญาณสมฺปนฺโนวัดปลายคลองขุนศรีคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอานนท์กลิ่นเทียนกตปุญฺโญวัดยอดพระพิมลคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสาครเสือเหลืองวรญาโณวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสุรชาติมั่งมีสินยติโกวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรอัครอาจโตวัดลากค้อนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระคำเจ็งนำแสงปภากโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระโพธิทัตแมวทองจนฺทสาโรวัดสโมสรคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระกฤษฎิ์ลภณเล็กยินดีกตปุญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระไชยวัฒน์แก้วศรีธนปัญฺโญวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสุเมธศิริเทศสุเมโธวัดเพรางายคณะจังหวัดนนทบุรี