รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฏฐ์ดนัยปรัญชัยญาโณทัยกิตฺติโสภณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระประพัฒน์อินโตฉนฺทธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระเตชทัตน้อยเนียมสุเมโธวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมชายศรีสุวรรณธมฺมวโรวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสุรัชจูฑะภักดีปญฺญาวุโธวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระทนงศักดิ์จ่ายพอควรสุภโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระพงศ์ธรเพ็งคำอนาลโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระพัฒนพงศ์เผ่าเมืองอริโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระโชคชัยเกสรินทร์กิตฺติสาโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระDawe na--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระPantidasara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระSandarvara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระSumana--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสิทธิสารแก้วโสวัฒนะมหาวีโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระเฉลิมพลสินสันธิเทศกตธมฺโมวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระณัฐวุฒิสวนเพลงอภิปุณฺโณวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระชูชาติโฉมเฉลานาถปุญฺโญวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระนัชพลดีเอี่ยมเตชพโลวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเอกเขียวลีกิตฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระศุภณัฐเขียวลีปคุโณวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระณรงค์ธรรมกิจฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระเชษฐาบุญทรัพย์เขมโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระภูธเนตรเกตุทองกิตติปาโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระนิรันดรศิริกุลกิตฺติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระจารึกไวยศิลาวรธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระภานุมาศธิติวงศ์วิโรจน์รติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระเอกชัยปิติหิรัญกุลฐานวีโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระจักรรินทร์ฮึ่งเบี้ยวถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธัญญรินทร์สืมมากธมฺมวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระบุญธรรมรักพลยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอัครพลฤทธิจันทร์จารุธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระณัฐกิตติ์โตดียติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระพรพรหมปิ่นสงวนถาวโรวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระศิริศักดิ์ขุนจรินทร์กิตฺติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระกฤตนนท์เผือกนวลอภินนฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระจิ้งหรีดทองแท่งเหล็กจิรปุญฺโญวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระประพนธ์โกวิทยากรยติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรดุษิตมุทธสินธุ์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระกรรชฤาแดงเสมโอภาโสวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระจรินทร์ทวินันจนฺทโชโตวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระปฏิภาณศรีเทพอนาลโยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระชัยณรงค์ผิวผ่องโชติปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
43สามเณรกิตตินันท์กลิ่นจุ้ย-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
44สามเณรวิภาสแย้มสุนทร-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระอนันทวุฒิประธิตังอนนฺทวุฒฺโฑวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระพีระพลศรศรีอภินนฺโทวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี