รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชายศรีสุวรรณธมฺมวโรวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระประพนธ์โกวิทยากรยติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระประพัฒน์อินโตฉนฺทธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระพงศ์ธรเพ็งคำอนาลโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระพรพรหมปิ่นสงวนถาวโรวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพัฒนพงศ์เผ่าเมืองอริโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระพีระพลศรศรีอภินนฺโทวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระภานุมาศธิติวงศ์วิโรจน์รติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระภูธเนตรเกตุทองกิตติปาโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
10สามเณรวิภาสแย้มสุนทร-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระศิริศักดิ์ขุนจรินทร์กิตฺติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระศุภณัฐเขียวลีปคุโณวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระปฏิภาณศรีเทพอนาลโยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสิทธิสารแก้วโสวัฒนะมหาวีโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุรัชจูฑะภักดีปญฺญาวุโธวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอนันทวุฒิประธิตังอนนฺทวุฒฺโฑวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอัครพลฤทธิจันทร์จารุธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระเฉลิมพลสินสันธิเทศกตธมฺโมวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเชษฐาบุญทรัพย์เขมโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระเตชทัตน้อยเนียมสุเมโธวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระเอกเขียวลีกิตฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระเอกชัยปิติหิรัญกุลฐานวีโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระโชคชัยเกสรินทร์กิตฺติสาโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระชูชาติโฉมเฉลานาถปุญฺโญวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระPantidasara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระSandarvara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระSumana--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระกรรชฤาแดงเสมโอภาโสวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระกฤตนนท์เผือกนวลอภินนฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรกิตตินันท์กลิ่นจุ้ย-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระจรินทร์ทวินันจนฺทโชโตวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระจักรรินทร์ฮึ่งเบี้ยวถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระจารึกไวยศิลาวรธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระจิ้งหรีดทองแท่งเหล็กจิรปุญฺโญวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระชัยณรงค์ผิวผ่องโชติปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระDawe na--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณรงค์ธรรมกิจฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระณัฏฐ์ดนัยปรัญชัยญาโณทัยกิตฺติโสภณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระณัฐกิตติ์โตดียติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระณัฐวุฒิสวนเพลงอภิปุณฺโณวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
41สามเณรดุษิตมุทธสินธุ์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระทนงศักดิ์จ่ายพอควรสุภโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระธัญญรินทร์สืมมากธมฺมวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระนัชพลดีเอี่ยมเตชพโลวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระนิรันดรศิริกุลกิตฺติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระบุญธรรมรักพลยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี