รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระPantidasara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระSandarvara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระSumana--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระDawe na--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรกิตตินันท์กลิ่นจุ้ย-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรวิภาสแย้มสุนทร-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรดุษิตมุทธสินธุ์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระเฉลิมพลสินสันธิเทศกตธมฺโมวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระภูธเนตรเกตุทองกิตติปาโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระโชคชัยเกสรินทร์กิตฺติสาโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระเอกเขียวลีกิตฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระศิริศักดิ์ขุนจรินทร์กิตฺติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระนิรันดรศิริกุลกิตฺติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระณัฏฐ์ดนัยปรัญชัยญาโณทัยกิตฺติโสภณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระจรินทร์ทวินันจนฺทโชโตวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอัครพลฤทธิจันทร์จารุธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระจิ้งหรีดทองแท่งเหล็กจิรปุญฺโญวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระประพัฒน์อินโตฉนฺทธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเอกชัยปิติหิรัญกุลฐานวีโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณรงค์ธรรมกิจฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระจักรรินทร์ฮึ่งเบี้ยวถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระพรพรหมปิ่นสงวนถาวโรวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธัญญรินทร์สืมมากธมฺมวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระสมชายศรีสุวรรณธมฺมวโรวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระชูชาติโฉมเฉลานาถปุญฺโญวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระศุภณัฐเขียวลีปคุโณวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสุรัชจูฑะภักดีปญฺญาวุโธวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระสิทธิสารแก้วโสวัฒนะมหาวีโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระบุญธรรมรักพลยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระประพนธ์โกวิทยากรยติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระณัฐกิตติ์โตดียติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระภานุมาศธิติวงศ์วิโรจน์รติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระจารึกไวยศิลาวรธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระทนงศักดิ์จ่ายพอควรสุภโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระเตชทัตน้อยเนียมสุเมโธวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระอนันทวุฒิประธิตังอนนฺทวุฒฺโฑวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพงศ์ธรเพ็งคำอนาลโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระปฏิภาณศรีเทพอนาลโยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระพีระพลศรศรีอภินนฺโทวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระกฤตนนท์เผือกนวลอภินนฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระณัฐวุฒิสวนเพลงอภิปุณฺโณวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพัฒนพงศ์เผ่าเมืองอริโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระเชษฐาบุญทรัพย์เขมโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระนัชพลดีเอี่ยมเตชพโลวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระชัยณรงค์ผิวผ่องโชติปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกรรชฤาแดงเสมโอภาโสวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี