รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตตินันท์กลิ่นจุ้ย-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรดุษิตมุทธสินธุ์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรวิภาสแย้มสุนทร-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมชายศรีสุวรรณธมฺมวโรวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระประพัฒน์อินโตฉนฺทธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพงศ์ธรเพ็งคำอนาลโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระพรพรหมปิ่นสงวนถาวโรวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระพัฒนพงศ์เผ่าเมืองอริโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระพีระพลศรศรีอภินนฺโทวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระภานุมาศธิติวงศ์วิโรจน์รติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระภูธเนตรเกตุทองกิตติปาโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระศิริศักดิ์ขุนจรินทร์กิตฺติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระศุภณัฐเขียวลีปคุโณวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระปฏิภาณศรีเทพอนาลโยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสิทธิสารแก้วโสวัฒนะมหาวีโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสุรัชจูฑะภักดีปญฺญาวุโธวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอนันทวุฒิประธิตังอนนฺทวุฒฺโฑวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระอัครพลฤทธิจันทร์จารุธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเฉลิมพลสินสันธิเทศกตธมฺโมวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระเชษฐาบุญทรัพย์เขมโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระเตชทัตน้อยเนียมสุเมโธวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระเอกเขียวลีกิตฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเอกชัยปิติหิรัญกุลฐานวีโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระโชคชัยเกสรินทร์กิตฺติสาโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระชูชาติโฉมเฉลานาถปุญฺโญวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระPantidasara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระSandarvara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระSumana--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระกรรชฤาแดงเสมโอภาโสวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระกฤตนนท์เผือกนวลอภินนฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระจรินทร์ทวินันจนฺทโชโตวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระจักรรินทร์ฮึ่งเบี้ยวถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระจารึกไวยศิลาวรธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระจิ้งหรีดทองแท่งเหล็กจิรปุญฺโญวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระชัยณรงค์ผิวผ่องโชติปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระประพนธ์โกวิทยากรยติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณรงค์ธรรมกิจฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระณัฏฐ์ดนัยปรัญชัยญาโณทัยกิตฺติโสภณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระณัฐกิตติ์โตดียติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระณัฐวุฒิสวนเพลงอภิปุณฺโณวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระทนงศักดิ์จ่ายพอควรสุภโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธัญญรินทร์สืมมากธมฺมวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระนัชพลดีเอี่ยมเตชพโลวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระนิรันดรศิริกุลกิตฺติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระบุญธรรมรักพลยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระDawe na--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี