รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระDawe na--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระPantidasara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระSandarvara--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระSumana--วัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสิทธิสารแก้วโสวัฒนะมหาวีโรวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระเฉลิมพลสินสันธิเทศกตธมฺโมวัดดอนสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระอนันทวุฒิประธิตังอนนฺทวุฒฺโฑวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระพีระพลศรศรีอภินนฺโทวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระปฏิภาณศรีเทพอนาลโยวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระณัฐวุฒิสวนเพลงอภิปุณฺโณวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระณัฏฐ์ดนัยปรัญชัยญาโณทัยกิตฺติโสภณวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระประพัฒน์อินโตฉนฺทธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระภูธเนตรเกตุทองกิตติปาโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระนิรันดรศิริกุลกิตฺติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระจารึกไวยศิลาวรธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระภานุมาศธิติวงศ์วิโรจน์รติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระเอกชัยปิติหิรัญกุลฐานวีโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระจักรรินทร์ฮึ่งเบี้ยวถาวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระธัญญรินทร์สืมมากธมฺมวโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระบุญธรรมรักพลยติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอัครพลฤทธิจันทร์จารุธมฺโมวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระณัฐกิตติ์โตดียติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเตชทัตน้อยเนียมสุเมโธวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระสมชายศรีสุวรรณธมฺมวโรวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสุรัชจูฑะภักดีปญฺญาวุโธวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระกรรชฤาแดงเสมโอภาโสวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระจรินทร์ทวินันจนฺทโชโตวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพรพรหมปิ่นสงวนถาวโรวัดศรีราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระชูชาติโฉมเฉลานาถปุญฺโญวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระนัชพลดีเอี่ยมเตชพโลวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระเอกเขียวลีกิตฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระศุภณัฐเขียวลีปคุโณวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระณรงค์ธรรมกิจฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระเชษฐาบุญทรัพย์เขมโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระศิริศักดิ์ขุนจรินทร์กิตฺติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระกฤตนนท์เผือกนวลอภินนฺโทวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระจิ้งหรีดทองแท่งเหล็กจิรปุญฺโญวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระประพนธ์โกวิทยากรยติโกวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรดุษิตมุทธสินธุ์-วัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระทนงศักดิ์จ่ายพอควรสุภโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระพงศ์ธรเพ็งคำอนาลโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพัฒนพงศ์เผ่าเมืองอริโยวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระโชคชัยเกสรินทร์กิตฺติสาโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระชัยณรงค์ผิวผ่องโชติปญฺโญวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรกิตตินันท์กลิ่นจุ้ย-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
46สามเณรวิภาสแย้มสุนทร-วัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี