รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิงห์คำแซ่ตั้งกนฺตสีโลวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกฤษฎาขำพวงทีปโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระรักษ์ศตายทีปธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระฤทธ์ไกรบุญยืดเตชวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวิริยะรัตนประภานันท์เตชปญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระศรชัยมะโนแสนสีลสํวโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระศิรินทร์มีสมบูรณ์ธีรปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระศิริพงษ์เตชานนท์บุญศิริสุธีโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระศุภชัยสาลีสีอุตฺตโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสมชายอรัญชัยเวชกิตฺติญาโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสมเกียรติกลั่นฉอ้อนจิรธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสมเกียรติศิริกุลภูริสีโลวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสยมพรงามดีโฆสธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสหภาพเชื้อแถวเตชวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระรพีพอใจรพิปญฺโญวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสุวรรณญาณปัญญาเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสุวรรณสุขสอนญาณวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระอภินันท์เมืองฉ่ำอภินันโทวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอภิสิทธิ์คุ้มประดิษฐ์ปิยสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอัตตชัยสังข์ทองจิรธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอัษฎาวุฒิบุญเกิดอติเมโธวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระอานนท์ปีแดงจารุธมฺโมวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเจษฎาแก้วพัฒน์นึกสกุลจนฺทโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระเริงรบแซ่ซึ้งปญฺญวชิโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระแก้วดวงกลางแก้วสนฺติจิตโตวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระไกรสรณ์แก้วประเสริฐทีปธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระไพศาลพุกเศรษฐีฐิตธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระไพโรจน์โชกกระโทกชาตเมโธวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระณัฐวุฒิสีเสนอุทโยวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระกิตติศักดิ์สมเสขอินฺทญาโณวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกุลิสร์เมทากุลสณฺญโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระคำแพงจันทราชจนฺทสาโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระจวนบำรุงผลโชติธมฺโมวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระจักรีลาภพิเศษสิริธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจิรายุวินวอนชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระจิรายุสสวนขวัญฐานุตฺตโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระจุมพลเชิญผึ้งกิตฺติญาโณวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระชนะชัยแก่นสารอาภากโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระณัฐดนัยศรีจั่นแก้วคุณวโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระมงคลมาตวงศ์กิตฺติสาโรวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธนัทสุขสมอรรถสมสุโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระภานุวัฒน์จรรณสุผลปญฺญาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระบุญยกรบุญประกอบเตชปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระพีรภาสโพธิ์ศรีเทวธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระพิสิษฐ์ทองจันทร์มูลถาวโรวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระพลวัฒน์พลประสิทธิ์พลวฑฺฒโนวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระพงศกรธรรมยศฐิตเมโทวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระธวัชชัยระวีธรรมฐานวีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระปิยะธรรมประเสริฐอนาลโยวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
50สามเณรศิวปรีชชาญเทศเงินวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี