รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศิวปรีชชาญเทศเงินวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรสุธินันท์เฉยเย็นวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรพสิษฐ์ดาษทรัพย์วัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรอนุชาไชยสุขวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรจิตติพัฒน์กาวิละวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรปารีวาสแสงเดือนวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรบุญวัฒน์แก้วโกสุมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรธีรเดชคงความสุขวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรณรงเดชชมสำเนียงวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
10สามเณรชิษณุพงศ์คงธนาสินธรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสิงห์คำแซ่ตั้งกนฺตสีโลวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสมชายอรัญชัยเวชกิตฺติญาโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระจุมพลเชิญผึ้งกิตฺติญาโณวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระมงคลมาตวงศ์กิตฺติสาโรวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระณัฐดนัยศรีจั่นแก้วคุณวโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระคำแพงจันทราชจนฺทสาโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระเจษฎาแก้วพัฒน์นึกสกุลจนฺทโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระอานนท์ปีแดงจารุธมฺโมวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอัตตชัยสังข์ทองจิรธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสมเกียรติกลั่นฉอ้อนจิรธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระจิรายุวินวอนชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระไพโรจน์โชกกระโทกชาตเมโธวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุวรรณสุขสอนญาณวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระธวัชชัยระวีธรรมฐานวีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
25พระจิรายุสสวนขวัญฐานุตฺตโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระไพศาลพุกเศรษฐีฐิตธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระพงศกรธรรมยศฐิตเมโทวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพิสิษฐ์ทองจันทร์มูลถาวโรวัดมะเดื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระรักษ์ศตายทีปธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระไกรสรณ์แก้วประเสริฐทีปธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกฤษฎาขำพวงทีปโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระศิรินทร์มีสมบูรณ์ธีรปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระเริงรบแซ่ซึ้งปญฺญวชิโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระภานุวัฒน์จรรณสุผลปญฺญาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระอภิสิทธิ์คุ้มประดิษฐ์ปิยสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระพลวัฒน์พลประสิทธิ์พลวฑฺฒโนวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสมเกียรติศิริกุลภูริสีโลวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระรพีพอใจรพิปญฺโญวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระกุลิสร์เมทากุลสณฺญโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระแก้วดวงกลางแก้วสนฺติจิตโตวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธนัทสุขสมอรรถสมสุโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระจักรีลาภพิเศษสิริธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระศรชัยมะโนแสนสีลสํวโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระศิริพงษ์เตชานนท์บุญศิริสุธีโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระอัษฎาวุฒิบุญเกิดอติเมโธวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระปิยะธรรมประเสริฐอนาลโยวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระอภินันท์เมืองฉ่ำอภินันโทวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระชนะชัยแก่นสารอาภากโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกิตติศักดิ์สมเสขอินฺทญาโณวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระศุภชัยสาลีสีอุตฺตโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี