รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศมสุธามากมีสุทสุโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรสมโชคเนตรภักดี-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสมศักดิ์เจริญพงศ์ภมรณฏฺฐิโกวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสมชายกลัดปิ่นกตปุญฺโญวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระศศินทร์ท้วมทำนองสิริทฺโรวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระศรุตสมเผือกเตชวโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสรศักดิ์ถือชื่อสมจิตฺโตวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวุฒิพลเกิดฤทธิ์ขนฺติสาโรวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระวีระฉาสุวรรณชาติสุทฺธโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรวิรุฬประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระวิทยาเชยสกุลอโลโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระอิทธิพลประเสริฐกุลอิทฺธิพโลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระโชคชัยอ่อนสุววรรณ์ธมฺมานนฺโทวัดสลักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระแสนคมบริบูรณ์ฐานกโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระเสฏฐวุฒิคงขำปสาโทวัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระเมธารอดเจียมกตธมฺโมวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระเชาวรัตน์ศักดิ์ศรีอภิชฺชโววัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระเฉลิมชัยเย็นมีฐิตสาโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอเนกยอดศรีกตคุโณวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระอิทธิศักดิ์ประเสริฐกุลอิทธิสกฺโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระวสันต์โสภาวันดีอานนฺโทวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรอำพรประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระอภิสิทธิ์อยู่คงศักดิ์ธมฺมรตโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอภินันท์นิลภักดิ์อานนฺโทวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอนุวัฒน์นกบินวยวุฑฺโฒวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระอนุชาเชี่ยวชาญอธิปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสุริยาทรัพย์นุชกตสาโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
35สามเณรธนพนธ์สุพทา-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระธนพนธ์นนทวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระธนบรรณลาดสุวรรณเขมจาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรธนกฤษประเสริฐลาภ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
40สามเณรณัฐวุฒิวิริยฑูรย์-วัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระนครินทร์ช่อกุหลาบอรินฺทโมวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรฐิติวุฒน์เพิ่มพูล-วัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระชาติชายใจแจ้งรตนโชโตวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระจิระถึกวิถานอาภสฺสโรวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระจงกลฉ่ำครุฑธนปญฺโญวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกู้เกียรติชูพุทธพงษ์อาภาธโรวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระกฤษณาลุยทองผาสุโกวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี