รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิพลเกิดฤทธิ์ขนฺติสาโรวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสมศักดิ์เจริญพงศ์ภมรณฏฺฐิโกวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมชายกลัดปิ่นกตปุญฺโญวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระศศินทร์ท้วมทำนองสิริทฺโรวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระศรุตสมเผือกเตชวโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระศมสุธามากมีสุทสุโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสรศักดิ์ถือชื่อสมจิตฺโตวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระวีระฉาสุวรรณชาติสุทฺธโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวิทยาเชยสกุลอโลโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระวรายุทธทรัพย์อลงกรณ์วรยุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระวสันต์โสภาวันดีอานนฺโทวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสุริยาทรัพย์นุชกตสาโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอนุชาเชี่ยวชาญอธิปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอนุวัฒน์นกบินวยวุฑฺโฒวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอภินันท์นิลภักดิ์อานนฺโทวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระอภิสิทธิ์อยู่คงศักดิ์ธมฺมรตโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระอิทธิพลประเสริฐกุลอิทฺธิพโลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระอิทธิศักดิ์ประเสริฐกุลอิทธิสกฺโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอเนกยอดศรีกตคุโณวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระเฉลิมชัยเย็นมีฐิตสาโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระเชาวรัตน์ศักดิ์ศรีอภิชฺชโววัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระเมธารอดเจียมกตธมฺโมวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระเสฏฐวุฒิคงขำปสาโทวัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระแสนคมบริบูรณ์ฐานกโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระโชคชัยอ่อนสุววรรณ์ธมฺมานนฺโทวัดสลักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระนันท์เหรียญทองนนฺทิโยวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระธนบรรณลาดสุวรรณเขมจาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระธนพนธ์นนทวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระลำพูลพุทไธสงค์พุทะครุโกวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระนครินทร์ช่อกุหลาบอรินฺทโมวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระชาติชายใจแจ้งรตนโชโตวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระจิระถึกวิถานอาภสฺสโรวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระนวินสมคะเนจิรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระนเรศนาดีจารุธมฺโมวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระบรรจงขันอาสาฐิตถาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระบรรพตเง่องามจิรวํโสวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระบุญฤทธิ์ดำดุกจกฺกปุญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระประวิทย์กุลสิริภัสสรอธิปญฺโญวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระปรัญญาเรืองรายกิตฺติปาโลวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี