รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 51 ถึง 67 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระโชคชัยอ่อนสุววรรณ์ธมฺมานนฺโทวัดสลักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
52พระวุฒิพลเกิดฤทธิ์ขนฺติสาโรวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
53พระบรรพตเง่องามจิรวํโสวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
54พระสมศักดิ์เจริญพงศ์ภมรณฏฺฐิโกวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
55พระวิทยาเชยสกุลอโลโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
56พระอนุชาเชี่ยวชาญอธิปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
57สามเณรสมโชคเนตรภักดี-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
58สามเณรฐิติวุฒน์เพิ่มพูล-วัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
59พระเฉลิมชัยเย็นมีฐิตสาโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
60พระปรัญญาเรืองรายกิตฺติปาโลวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
61พระนันท์เหรียญทองนนฺทิโยวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
62พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
63พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
64พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
65พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
66พระวสันต์โสภาวันดีอานนฺโทวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
67พระชาติชายใจแจ้งรตนโชโตวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี