รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรROBINBARUAวัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสมชายกลัดปิ่นกตปุญฺโญวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระประวิทย์กุลสิริภัสสรอธิปญฺโญวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระบรรจงขันอาสาฐิตถาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระเสฏฐวุฒิคงขำปสาโทวัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรยุทธนากรจันทะคุณ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระยิ้มจารัตน์ตปสีโลวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวีระฉาสุวรรณชาติสุทฺธโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระจงกลฉ่ำครุฑธนปญฺโญวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระกู้เกียรติชูพุทธพงษ์อาภาธโรวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระนครินทร์ช่อกุหลาบอรินฺทโมวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระบุญฤทธิ์ดำดุกจกฺกปุญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระจิระถึกวิถานอาภสฺสโรวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสรศักดิ์ถือชื่อสมจิตฺโตวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสุริยาทรัพย์นุชกตสาโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระวรายุทธทรัพย์อลงกรณ์วรยุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระศศินทร์ท้วมทำนองสิริทฺโรวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอนุวัฒน์นกบินวยวุฑฺโฒวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธนพนธ์นนทวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระนเรศนาดีจารุธมฺโมวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระอภินันท์นิลภักดิ์อานนฺโทวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระแสนคมบริบูรณ์ฐานกโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระปัญญาพิพัฒน์บุญมาพร้อมเงินชาคโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรอำพรประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรวิรุฬประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรนครินทร์ประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรนฤพลประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอิทธิศักดิ์ประเสริฐกุลอิทธิสกฺโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระอิทธิพลประเสริฐกุลอิทฺธิพโลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
33สามเณรธนกฤษประเสริฐลาภ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระยงยุทธผาสุขชินวโรวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระลำพูลพุทไธสงค์พุทะครุโกวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระศมสุธามากมีสุทสุโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระอเนกยอดศรีกตคุโณวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระเมธารอดเจียมกตธมฺโมวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระธนบรรณลาดสุวรรณเขมจาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระกฤษณาลุยทองผาสุโกวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
42สามเณรณัฐวุฒิวิริยฑูรย์-วัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเชาวรัตน์ศักดิ์ศรีอภิชฺชโววัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระนวินสมคะเนจิรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระศรุตสมเผือกเตชวโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
48สามเณรธนพนธ์สุพทา-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอภิสิทธิ์อยู่คงศักดิ์ธมฺมรตโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี