รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรROBINBARUAวัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกฤษณาลุยทองผาสุโกวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกู้เกียรติชูพุทธพงษ์อาภาธโรวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระจงกลฉ่ำครุฑธนปญฺโญวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระจิระถึกวิถานอาภสฺสโรวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระชาติชายใจแจ้งรตนโชโตวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรฐิติวุฒน์เพิ่มพูล-วัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
12สามเณรณัฐวุฒิวิริยฑูรย์-วัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรธนกฤษประเสริฐลาภ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระธนบรรณลาดสุวรรณเขมจาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระธนพนธ์นนทวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
17สามเณรธนพนธ์สุพทา-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรนครินทร์ประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระนครินทร์ช่อกุหลาบอรินฺทโมวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรนฤพลประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระนวินสมคะเนจิรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระนันท์เหรียญทองนนฺทิโยวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระนเรศนาดีจารุธมฺโมวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระบรรจงขันอาสาฐิตถาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระบรรพตเง่องามจิรวํโสวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระบุญฤทธิ์ดำดุกจกฺกปุญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระประวิทย์กุลสิริภัสสรอธิปญฺโญวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระปรัญญาเรืองรายกิตฺติปาโลวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระปัญญาพิพัฒน์บุญมาพร้อมเงินชาคโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระยงยุทธผาสุขชินวโรวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระยิ้มจารัตน์ตปสีโลวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
32สามเณรยุทธนากรจันทะคุณ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระลำพูลพุทไธสงค์พุทะครุโกวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระวรายุทธทรัพย์อลงกรณ์วรยุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระวสันต์โสภาวันดีอานนฺโทวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระวิทยาเชยสกุลอโลโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรวิรุฬประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวีระฉาสุวรรณชาติสุทฺธโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระวุฒิพลเกิดฤทธิ์ขนฺติสาโรวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระศมสุธามากมีสุทสุโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระศรุตสมเผือกเตชวโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระศศินทร์ท้วมทำนองสิริทฺโรวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสมชายกลัดปิ่นกตปุญฺโญวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสมศักดิ์เจริญพงศ์ภมรณฏฺฐิโกวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี