รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรROBINBARUAวัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรนฤพลประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรนครินทร์ประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรธนพนธ์สุพทา-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรธนกฤษประเสริฐลาภ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรณัฐวุฒิวิริยฑูรย์-วัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรยุทธนากรจันทะคุณ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรอำพรประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรฐิติวุฒน์เพิ่มพูล-วัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
10สามเณรสมโชคเนตรภักดี-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
11สามเณรวิรุฬประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระอเนกยอดศรีกตคุโณวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระเมธารอดเจียมกตธมฺโมวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสมชายกลัดปิ่นกตปุญฺโญวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุริยาทรัพย์นุชกตสาโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระปรัญญาเรืองรายกิตฺติปาโลวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระวุฒิพลเกิดฤทธิ์ขนฺติสาโรวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระบุญฤทธิ์ดำดุกจกฺกปุญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระนเรศนาดีจารุธมฺโมวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระนวินสมคะเนจิรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระบรรพตเง่องามจิรวํโสวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระปัญญาพิพัฒน์บุญมาพร้อมเงินชาคโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระยงยุทธผาสุขชินวโรวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
26พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระแสนคมบริบูรณ์ฐานกโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระบรรจงขันอาสาฐิตถาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระเฉลิมชัยเย็นมีฐิตสาโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมศักดิ์เจริญพงศ์ภมรณฏฺฐิโกวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระยิ้มจารัตน์ตปสีโลวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจงกลฉ่ำครุฑธนปญฺโญวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระธนพนธ์นนทวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระอภิสิทธิ์อยู่คงศักดิ์ธมฺมรตโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระโชคชัยอ่อนสุววรรณ์ธมฺมานนฺโทวัดสลักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระนันท์เหรียญทองนนฺทิโยวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
41พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระเสฏฐวุฒิคงขำปสาโทวัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระกฤษณาลุยทองผาสุโกวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระลำพูลพุทไธสงค์พุทะครุโกวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระชาติชายใจแจ้งรตนโชโตวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระอนุวัฒน์นกบินวยวุฑฺโฒวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวรายุทธทรัพย์อลงกรณ์วรยุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี