รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรุตสมเผือกเตชวโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระธนบรรณลาดสุวรรณเขมจาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระวิทยาเชยสกุลอโลโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระอิทธิพลประเสริฐกุลอิทฺธิพโลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระอิทธิศักดิ์ประเสริฐกุลอิทธิสกฺโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกู้เกียรติชูพุทธพงษ์อาภาธโรวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระจิระถึกวิถานอาภสฺสโรวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวสันต์โสภาวันดีอานนฺโทวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระอภินันท์นิลภักดิ์อานนฺโทวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระนครินทร์ช่อกุหลาบอรินฺทโมวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระเชาวรัตน์ศักดิ์ศรีอภิชฺชโววัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระประวิทย์กุลสิริภัสสรอธิปญฺโญวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระอนุชาเชี่ยวชาญอธิปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระวีระฉาสุวรรณชาติสุทฺธโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระศมสุธามากมีสุทสุโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระศศินทร์ท้วมทำนองสิริทฺโรวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสรศักดิ์ถือชื่อสมจิตฺโตวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระวรายุทธทรัพย์อลงกรณ์วรยุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอนุวัฒน์นกบินวยวุฑฺโฒวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระชาติชายใจแจ้งรตนโชโตวัดช่องลมคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระลำพูลพุทไธสงค์พุทะครุโกวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระกฤษณาลุยทองผาสุโกวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระเสฏฐวุฒิคงขำปสาโทวัดสาลีโขภิตารามคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระนันท์เหรียญทองนนฺทิโยวัดใหญ่สว่างอารมณ์คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระโชคชัยอ่อนสุววรรณ์ธมฺมานนฺโทวัดสลักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอภิสิทธิ์อยู่คงศักดิ์ธมฺมรตโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระธนพนธ์นนทวัฒน์ธนวุฑฺโฒวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระจงกลฉ่ำครุฑธนปญฺโญวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระยิ้มจารัตน์ตปสีโลวัดแสงสิริธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสมศักดิ์เจริญพงศ์ภมรณฏฺฐิโกวัดหงษ์ทองคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระเฉลิมชัยเย็นมีฐิตสาโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระบรรจงขันอาสาฐิตถาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระแสนคมบริบูรณ์ฐานกโรวัดอินทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระยงยุทธผาสุขชินวโรวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระปัญญาพิพัฒน์บุญมาพร้อมเงินชาคโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระบรรพตเง่องามจิรวํโสวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระนวินสมคะเนจิรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระนเรศนาดีจารุธมฺโมวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระบุญฤทธิ์ดำดุกจกฺกปุญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี