รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 67 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฏฐฆัมพรแก้วติสจันทร์ญาณสุทฺโธวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
2พระวิทยาเชยสกุลอโลโกวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสมชายจินดาญาณสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
4พระกฤษณาลุยทองผาสุโกวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระบรรพตเง่องามจิรวํโสวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระปัญญาพิพัฒน์บุญมาพร้อมเงินชาคโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระลำพูลพุทไธสงค์พุทะครุโกวัดฉิมพลีคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระอิทธิพลประเสริฐกุลอิทฺธิพโลวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระอิทธิศักดิ์ประเสริฐกุลอิทธิสกฺโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระทัศนัยฉิมพลีทัสสนีโยวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระณัฐปกรณ์เหล่าทวีคุณคุณกโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระบรรจงขันอาสาฐิตถาโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระเชาวรัตน์ศักดิ์ศรีอภิชฺชโววัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระศุภกรภู่อยู่ปภากโรวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระณัฐวัฒน์ธรรมชาติณัฐฐิโกวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระศมสุธามากมีสุทสุโธวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระนวินสมคะเนจิรธมฺโมวัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรธนกฤษประเสริฐลาภ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
19สามเณรสมโชคเนตรภักดี-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรนครินทร์ประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
21สามเณรวิรุฬประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรอำพรประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรนฤพลประเสริฐกุล-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรยุทธนากรจันทะคุณ-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรธนพนธ์สุพทา-วัดเชิงเลนคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธนบรรณลาดสุวรรณเขมจาโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระปรัญญาเรืองรายกิตฺติปาโลวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอนุชาเชี่ยวชาญอธิปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรROBINBARUAวัดท่าอิฐคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระณัฐพลแผ่นทองฐิตสีโลวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระยงยุทธผาสุขชินวโรวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระนเรศนาดีจารุธมฺโมวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสนธยาศรีชัยธนุสรวิสุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระอภิสิทธิ์อยู่คงศักดิ์ธมฺมรตโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระวรายุทธทรัพย์อลงกรณ์วรยุทฺโธวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระวินัยแดงประสานวินฺโยวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระศศินทร์ท้วมทำนองสิริทฺโรวัดบางบัวทองคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระวีระฉาสุวรรณชาติสุทฺธโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระวุฒิชัยอัยรายติกโรวัดโปรดเกษคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสุริยาทรัพย์นุชกตสาโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระประวิทย์กุลสิริภัสสรอธิปญฺโญวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระเมธารอดเจียมกตธมฺโมวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระศรุตสมเผือกเตชวโรวัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
44สามเณรฐิติวุฒน์เพิ่มพูล-วัดศรีเขตนันทารามคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระบุญฤทธิ์ดำดุกจกฺกปุญฺโญวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระอเนกยอดศรีกตคุโณวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระอภินันท์นิลภักดิ์อานนฺโทวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวุฒิพลเกิดฤทธิ์ขนฺติสาโรวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระวิภูสาโคตร์ธีรปญฺโญวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสรศักดิ์ถือชื่อสมจิตฺโตวัดสนามเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี