รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสะอาดสีหาภาคธมฺมเชษฺโฐวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระมนต์เทวัญพานทองอุชุปญฺโญวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระมานะชนะชาญวงศ์วชิรวํโสวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระมาโนชเกตุทองปุญฺญภาโควัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
5สามเณรรัศมีงุตวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรวงศธรขอเจือกลางวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระวรรณนิรินทร์หวงพัฒนาพานิชย์โชติญาโณวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระวันชัยเขียวอ่อนกนฺตกิตฺติโกวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระวิชัยสว่างอารมณ์อภิชาโนวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระวีรวัฒน์อ่วมขันธ์วชิโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวุฒิภัทรปัจจัยวุฑฺฒิพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระศิวกรสุรัตนชัยการฐานวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสมบัติลิ่มสกุลตปคุโณวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสมหมายคำอาจเกสโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสรพงษ์คำพลฐิตธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรภูวนัยรอดคงวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสันต์โพธิ์ชวังปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสิทธิชัยจังโสสิทฺธิชโยวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสุชานนท์ฉิมสวัสดิ์จารุธมฺโมวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอดิศรรื่นเริงจนฺทสาโรวัดสิงห์คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระอดิสรร่วงราชอาทโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระอนันตโชคคล้ายมณีสุทฺธิจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรอนิรุจดวงคำวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอภิเชษฐ์เสมาทองปุญฺญหาโสวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระเกียรติศักดิ์สำเนียงดีอภินนฺโทวัดแดงประชาราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระเจษฎาฤทธิเดชปภากโรวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระเฉลิมทองสุขสุภาทโรวัดแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรเพืองยันฮูมวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระแสงจันทร์สวัสดีลาภาสิริจนฺโทวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระธนพลฉายินธุกิตฺติวณฺโณวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกฤษฎาชคัทพรสกุลสิริสาโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระคำนึงนนทะคำจันทร์นนฺทจนฺโทวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระจรัญศรีสนทองสุจิตฺโตวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจักรกฤษณ์ศรีทองนพวงศ์นววํโสวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระจำนงค์สุขาอคฺควโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระจิรพัสเจียมอยู่เพ็งธมฺมวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระชัยวรินทร์เพ็งสว่างธมฺมสโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรชัยวัฒน์อินทร์เงินวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระชาญเดชาขุนนุ้ยสุจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระชาติชายเพ็ชรผลฐิตวีโรวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระญาณภัทรพันธ์วิวัฒนศิริญาณภทฺโทวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระฐากฤชโตวงค์อ่วมฐานงฺกโรวัดสนามนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระณัฐวัตรศรีลาภทรัพย์กิตฺติณฏฺฺโฐวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระถนอมตันหยงฉนฺทโกวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกรกฏจันทรกนกพลปญฺโญวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระธนภัทรภมรานนท์อนาลโยวัดยางป่าคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระธนสิทธิ์ดีทะเลธนปาโลวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระธรรมรงค์ไวยนาคฉนฺทโกวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระธราวุฒิทับทวีธนปญฺโญวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี