รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนเรศกรนวลฐิตธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรวงศธรขอเจือกลางวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระชาญเดชาขุนนุ้ยสุจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระอนันตโชคคล้ายมณีสุทฺธิจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสรพงษ์คำพลฐิตธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสมหมายคำอาจเกสโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรรัศมีงุตวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระสิทธิชัยจังโสสิทฺธิชโยวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระกรกฏจันทรกนกพลปญฺโญวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระบุญชูจำปาศรีจนฺทสโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระธนพลฉายินธุกิตฺติวณฺโณวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระสุชานนท์ฉิมสวัสดิ์จารุธมฺโมวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกฤษฎาชคัทพรสกุลสิริสาโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระมานะชนะชาญวงศ์วชิรวํโสวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระธีระพลชัยทิพย์สุธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรอนิรุจดวงคำวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระธนสิทธิ์ดีทะเลธนปาโลวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระถนอมตันหยงฉนฺทโกวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระเฉลิมทองสุขสุภาทโรวัดแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระธราวุฒิทับทวีธนปญฺโญวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระธานีท่าหินฐานวุฑโฒวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรพงศธรธรรมวัตร์วัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระคำนึงนนทะคำจันทร์นนฺทจนฺโทวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวุฒิภัทรปัจจัยวุฑฺฒิพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระญาณภัทรพันธ์วิวัฒนศิริญาณภทฺโทวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระมนต์เทวัญพานทองอุชุปญฺโญวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระธนภัทรภมรานนท์อนาลโยวัดยางป่าคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรเพืองยันฮูมวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรภูวนัยรอดคงวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอดิศรรื่นเริงจนฺทสาโรวัดสิงห์คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระอดิสรร่วงราชอาทโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระเจษฎาฤทธิเดชปภากโรวัดโคนอนคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสมบัติลิ่มสกุลตปคุโณวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปพนธีร์ศรีจรรยาปภาธโรวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระจักรกฤษณ์ศรีทองนพวงศ์นววํโสวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระภาณุศักดิ์ศรีนาคสิรินาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระณัฐวัตรศรีลาภทรัพย์กิตฺติณฏฺฺโฐวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระจรัญศรีสนทองสุจิตฺโตวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระปิยะพงศ์ศรีสัมพันธ์สจฺจญาโณวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระพงศ์พรหมสนิทวงศ์ ณ อยุธยาสุภทฺโทวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระแสงจันทร์สวัสดีลาภาสิริจนฺโทวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระวิชัยสว่างอารมณ์อภิชาโนวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระเกียรติศักดิ์สำเนียงดีอภินนฺโทวัดแดงประชาราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระสะอาดสีหาภาคธมฺมเชษฺโฐวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระจำนงค์สุขาอคฺควโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระศิวกรสุรัตนชัยการฐานวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระวรรณนิรินทร์หวงพัฒนาพานิชย์โชติญาโณวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
49สามเณรชัยวัฒน์อินทร์เงินวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระวีรวัฒน์อ่วมขันธ์วชิโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี