รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 60 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรกฏจันทรกนกพลปญฺโญวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระกฤษฎาชคัทพรสกุลสิริสาโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระคำนึงนนทะคำจันทร์นนฺทจนฺโทวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระจรัญศรีสนทองสุจิตฺโตวัดบางขนุนคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระจักรกฤษณ์ศรีทองนพวงศ์นววํโสวัดรวกคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระจำนงค์สุขาอคฺควโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระจิรพัสเจียมอยู่เพ็งธมฺมวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระชัยวรินทร์เพ็งสว่างธมฺมสโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรชัยวัฒน์อินทร์เงินวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระชาญเดชาขุนนุ้ยสุจิตฺโตวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระชาติชายเพ็ชรผลฐิตวีโรวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระญาณภัทรพันธ์วิวัฒนศิริญาณภทฺโทวัดกระโจมทองคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระฐากฤชโตวงค์อ่วมฐานงฺกโรวัดสนามนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระณัฐวัตรศรีลาภทรัพย์กิตฺติณฏฺฺโฐวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระถนอมตันหยงฉนฺทโกวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระธนพลฉายินธุกิตฺติวณฺโณวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระธนภัทรภมรานนท์อนาลโยวัดยางป่าคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระธนสิทธิ์ดีทะเลธนปาโลวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระธรรมรงค์ไวยนาคฉนฺทโกวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระธราวุฒิทับทวีธนปญฺโญวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระธานีท่าหินฐานวุฑโฒวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธีรศักดิ์แสนไชยถิรสุโขวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธีระพลชัยทิพย์สุธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระนเรศกรนวลฐิตธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระบุญชูจำปาศรีจนฺทสโรวัดไทยเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระปพนธีร์ศรีจรรยาปภาธโรวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระปิยะพงศ์ศรีสัมพันธ์สจฺจญาโณวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรพงศธรธรรมวัตร์วัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระพงศ์พรหมสนิทวงศ์ ณ อยุธยาสุภทฺโทวัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระภาณุศักดิ์ศรีนาคสิรินาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
31สามเณรภูวนัยรอดคงวัดโพธิ์เอนคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระมนต์เทวัญพานทองอุชุปญฺโญวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระมานะชนะชาญวงศ์วชิรวํโสวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระมาโนชเกตุทองปุญฺญภาโควัดศรีประวัติคณะจังหวัดนนทบุรี
35สามเณรรัศมีงุตวัดชลอคณะจังหวัดนนทบุรี
36สามเณรวงศธรขอเจือกลางวัดอุบลวนารามคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระวรรณนิรินทร์หวงพัฒนาพานิชย์โชติญาโณวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระวันชัยเขียวอ่อนกนฺตกิตฺติโกวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
39พระวิชัยสว่างอารมณ์อภิชาโนวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระวีรวัฒน์อ่วมขันธ์วชิโรวัดละมุดในคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระวุฒิภัทรปัจจัยวุฑฺฒิพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระศิวกรสุรัตนชัยการฐานวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสมบัติลิ่มสกุลตปคุโณวัดสนามในคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระสมหมายคำอาจเกสโรวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระสรพงษ์คำพลฐิตธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสะอาดสีหาภาคธมฺมเชษฺโฐวัดหูช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระสันต์โพธิ์ชวังปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสิทธิชัยจังโสสิทฺธิชโยวัดสุนทรธรรมิการามคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระสุชานนท์ฉิมสวัสดิ์จารุธมฺโมวัดอุทยานคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสุมทรอิงควระปณฺฑิโตวัดใหม่ผดุงเขตคณะจังหวัดนนทบุรี